«Ανοιχτές» παραμένουν 481 θέσεις σε δημόσιους φορείς, δήμους, ΑΕΙ και υπηρεσίες για την πρόσληψη προσωπικού.

Συνοπτικά:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας  της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 839/Γ’/25-07-2018 και αρ. πρωτ. ΤΠ5541/10-10-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης για τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ο Αιώνα»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ8198.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν την ίδια αίτηση, και σε έντυπη μορφή σε ένα (1) αντίγραφο το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος (Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263 35, Πάτρα, τηλ. 2610 367688, email: [email protected]) και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, ως ισχύει.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-10-2018 έως και 12-12-2018

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου   της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1017/Γ’/13-09-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277956)

Α)ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  • Αριθ. Προκήρυξης:1718030807/7-6-2018/5-6-2018 (ΑΔΑ:6ΣΓΤ46ΨΖ2Ν-ΠΥ5)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Ιστορία και Θεωρία της Ιστοριογραφίας»

Β)ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

  • Αριθ. Προκήρυξης: 1718030574/6-6-2018/24-5-2018 (ΑΔΑ:Ψ1Χ646ΨΖ2Ν-ΙΧΓ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσειολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου   της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1014/Γ’/12-09-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277956)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  • Αριθ.Προκήρυξης:1718030570/6-6-2018/24-5-2018

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (1830-2000)»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου   της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1094/Γ’/01-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277956)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  • Αριθ.Προκήρυξης:1718030814/7-6-2018/5-6-2018

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (1830 έως σήμερα)-Κοινωνική Ιστορία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας  της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 839/Γ’/25-07-2018 και αρ. πρωτ. ΤΠ5541/10-10-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης για τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ8198.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλουν την ίδια αίτηση, και σε έντυπη μορφή σε ένα (1) αντίγραφο το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος (Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263 35, Πάτρα, τηλ. 2610 367688, email: [email protected]) και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, ως ισχύει.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-10-2018 έως και 12-12-2018

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1031/12-10-2018 Προκήρυξή του,  ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων –Μόνιμων Καθηγητών στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1)ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία, Επικοινωνία και Μέσα Ενημέρωσης»

ΦΕΚ 1136/Γ’/08-10-2018, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8250

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: « Ιστορία της Σέρβικης  Λογοτεχνίας, Τέχνης και Εκπαίδευσης»

ΦΕΚ 1136/Γ’/08-10-2018, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8249

2)ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Κοντραμπάσο»

ΦΕΚ 1136/Γ’/08-10-2018, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8220

3)ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης»

ΦΕΚ 1136/Γ’/08-10-2018, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8225

4)ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Μακροχρηματοοικονομική με έμφαση στη ζήτηση Πληροφορίας (Information Demand)»

ΦΕΚ 1136/Γ’/08-10-2018, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ8248.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά.

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

1)Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

(τηλ.:  2310 891375 & 2310 891376, fax : 2310 891377)

2)Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

(τηλ.: 2310 891248 & 2310 891281, fax : 2310 891280)

3)Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

(τηλ.: 2310 891210 & 2310 891211, fax : 2310 891292)

4)Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (08.30π.μ.-14.30μ.μ.)

(τηλ.: 2310 891217 & 2310 891218, fax 2310 891290).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-10-2018 έως και 03-12-2018

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στο Ρίο Πάτρας  της Π.Ε. Αχαΐας  της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.  3536/31911/11-10-2018 Προκήρυξη του , ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωμορφολογία».

ΦΕΚ 1131/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: ΩΟ0Ζ469Β7Θ-ΜΘΕ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8231.

2)ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

i)ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αριθμητικές Μέθοδοι σε Συστήματα μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων».

ΦΕΚ 1131/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: ΩΔΜ1469Β7Θ-Γ4Τ            

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8232

ii)ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Στοχαστικές Διαδικασίες»

ΦΕΚ 1132/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: 6Υ2Λ469Β7Θ-ΣΚΕ                              

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8234 

Β)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση στο σχεδιασμό και στην πειραματική μελέτη συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων».

ΦΕΚ 1131/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: 7ΣΖΑ469Β7Θ-Σ8Ο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8235.

 Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

i)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Νευροχειρουργική».

ΦΕΚ 1131/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: ΩΩ2Χ469Β7Θ-8Ψ0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8237.

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιοθωρακοχειρουργική».

ΦΕΚ 1131/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: 6ΝΚΘ469Β7Θ-1Ρ0             

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8238.

  1. ii) ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία».

ΦΕΚ 1131/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: ΩΙ6Ν469Β7Θ-ΕΦΚ            

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8239.

iii) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

1 Επίκουρος Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Καρδιολογία».

ΦΕΚ 1131/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: ΩΕ4Ψ469Β7Θ-ΦΜΑ        

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8240. 

Δ)ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία – Δημόσιες Χρήσεις του Ιστορικού Παρελθόντος».

ΦΕΚ 1132/Γ’/08-10-2018, ΑΔΑ: 6Φ7Ε469Β7Θ-Σ1Λ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8241.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

1)Τμήμα Μαθηματικών: .: τηλ.: 2610 996747, 2610 996748, 2610 996749 και 2610 996750

Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

2)Τμήμα Γεωλογίας: τηλ.: 2610 997922 & 2610 997590

Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] , [email protected]

3)Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: τηλ.: 2610 996500, 2610 996501 & 2610 996502

Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

4)Τμήμα Iατρικής: τηλ.:  2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

5)Τμήμα Διαχείρισης  Πολιτισμικού Περιβάλλοντος  & Νέων Τεχνολογιών

 (με έδρα το Αγρίνιο): : τηλ.:  26410 74233, 26410 74232 & 26410 74131.

Ιστότοπος: www.culture.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] , [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018

 «Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Παιονίας»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας» (Κ.Ε.ΔΗ.Π.), που εδρεύει στον Ευρωπό  της Π.Ε. Κιλκίς της   Περιφέρειας   Κ. Μακεδονίας,   για   την  υλοποίηση   του   Ευρωπαϊκού   Προγράμματος

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (ωρομίσθιο προσωπικό), διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων, Εκπαιδευτικού –Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διδάσκοντες Πληροφορικής, ΚΕΔΗΠ, Ευρωπός Κιλκίς Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Καθηγητές Φυσικής, ΚΕΔΗΠ, Ευρωπός Κιλκίς Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Παιονίας», Ευρωπός, Τ.Κ. 610 07, Κιλκίς Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Παπαδόπουλου Νικόλαου & Τζιβελέκη Ζωής).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23433 50618 & 23433 50633.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  10-10-2018 έως και 19-10-2018

«Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας» Α.Ε.: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας» (Ε.Δ.Ε.Τ.) Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 24μηνης διάρκειας με δοκιμαστική 4μηνη περίοδο, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής), ΕΔΕΤ Α.Ε., Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Διαχείριση και Συντονισμός Έργων Πληροφορικής στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΔΕΤ Α.Ε

 1 Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής (με εμπειρία σε θέματα μελέτης, σχεδίασης, διαχείρισης και ανάπτυξης νεφο-υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων), ΕΔΕΤ Α.Ε., Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός, Διαχείριση και Ανάπτυξη Εφαρμογών στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΔΕΤ Α.Ε

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

«Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας» (Ε.Δ.Ε.Τ.)Α.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, (υπόψη κ. Δ. Σταθοπούλου).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ως άνω αντικείμενα υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7474266, email: dstath@grnet.gr (κ. Δ. Σταθοπούλου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-10-2018 (13.00μ.μ.)

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης,  στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «INNOVACONCRETE: Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81696 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μαραβελάκη Παγώνα, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το Grant Agreement Νο760858, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ.Ο.Χ., 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την λήξη του ως άνω έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, κατόπιν αιτήματος του ΕΥ και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

-Εργαστηριακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τη διεξαγωγή φυσικοχημικών και μηχανικών αναλύσεων και επιτόπου δοκιμών σε μνημεία και μνημειακές κατασκευές.

– Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τη διεξαγωγή φυσικοχημικών και μηχανικών αναλύσεων σε μνημεία και μνημειακές κατασκευές.

-Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η επιλεγείς/γείσα θα εργαστεί στην εργαστηριακή ανάλυση εφαρμογών νανουλικών εμποτισμού με βάση το οξαλικό ασβέστιο, σε επιφάνειες μνημείων του 20ου αιώνα κατασκευασμένα από σκυρόδεμα και θα συμμετάσχει στη σύνταξη των εκθέσεων προόδου. Επίσης θα υποβάλλει εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση των τεχνολογιών προστασίας των επιφανειών μνημειακών κατασκευών καθώς και των εργαστηριακών δοκιμών ελέγχου τόσο των υλικών όσο και των αποτελεσμάτων των μεθόδων.

Ο/Η επιλεγείς/α απαιτείται να έχει καθημερινή παρουσία στον χώρο του Πολυτεχνείου, να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, συνέδρια, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, θα πρέπει να έχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν, με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Κρήτης

Μ.Ο.Δ.Υ. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Κτίριο Ε4

Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

Πολυτεχνειούπολη

Τ.Κ. 731 00, Κουνουπιδιανά Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Μπόνια Αρετής) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37073 & email : abonia@isc.tuc.gr

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επικολληθεί στον πίνακα των ανακοινώσεων της εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης-Ε.Λ.Κ.Ε., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στις διευθύνσεις www.tuc.gr  και www.elke.tuc.gr  και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 Προθεσμία υποβολής  προτάσεων: έως και 22-10-2018, (14.00μ.μ.)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή  της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για τη διδασκαλία  των μαθημάτων: Αρχαιολογία του Μινωικού και Μυκηναϊκού Πολιτισμού, Ανθρωπογεωγραφία (θεματικές περιοχές), Βυζαντινή Εικαστική Παράδοση και Νεοελληνική Τέχνη & Εφαρμοσμένη Στατιστική για το εαρινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη  με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, Διδασκόντων-Καθηγητών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, Γραμματεία, Π. Τσαλδάρη 1, Τ.Κ.  691 32, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ. 

Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 39462, fax: 25310 39483.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-10-2018

Eθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΚΕΙΣΘΑΙ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ» (Ε-12256) με κωδικό (Τ1 ΕΔΚ-03069) MIS (ΟΠΣ) 5031866, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου ή ανάθεσης έργου, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου, με εκτιμώμενη έναρξη της σύμβασης μέχρι 01/01/2019, συνολικά δύο (2) ατόμων – έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Χημικός Μηχανικός, με γνώσεις στην τεχνολογία τσιμέντου και στην ενυδάτωση τσιμέντων με συμπληρωματικά υλικά τσιμέντου, με αντικείμενο τη «σύνθεση και χαρακτηρισμό ενθυλακωμένων σωματιδίων τύπου πυρήνα/κελύφους». Στο πλαίσιο του έργου προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Παράρτημα του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Κ. 153 41, Αγία Παρασκευή, Αττική.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Χημικού Μηχανικού (θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός του πτυχίου)

2) Εμπειρία στην ενυδάτωση τσιμέντων με συμπληρωματικά υλικά

3) Έμφαση θα δοθεί στα υψηλά κίνητρα των υποψηφίων για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής στο προβλεπόμενο διάστημα/ προσωπική συνέντευξη

4) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η θέση αφορά στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ενθυλάκωση και το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό διαφόρων τύπων ανόργανων φάσεων σε πολυμερικά ή άλλου τύπου υποστρώματα, για την παραγωγή σύνθετων νάνο/μικρο-υλικών τύπου πυρήνα/κελύφους (core/shell) με υδροφιλικό χαρακτήρα, απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου ΑΚΕΙΣΘΑΙ. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Αρχαιολογικών Υλικών του Ι.Ν.Ν., ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 1ΠΕ Χημικός, Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος πτυχίου/διπλώματος θετικών επιστημών, κατά προτίμηση κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου ή ισοδύναμου (πενταετούς φοίτησης), με γνώσεις στον τομέα των νανοϋλικών του άνθρακα, με αντικείμενο την «Ανάπτυξη νανο-υλικών άνθρακα για την ενίσχυση ιδιοτήτων δομικών υλικών». Στο πλαίσιο του έργου προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Παράρτημα του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Κ. 153 41, Αγία Παρασκευή, Αττική.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο AEI, Τμήματος Χημείας, Χημικών Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών, καθώς και αναλυτική βαθμολογία (θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός του πτυχίου)

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στη θεματική περιοχή της Χημείας, των Νανοϋλικών ή της Επιστήμης των Υλικών

3) Έμφαση θα δοθεί στα υψηλά κίνητρα των υποψηφίων για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής στο προβλεπόμενο διάστημα/ προσωπική συνέντευξη

4) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η θέση αφορά στην ανάπτυξη, φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και τροποποίηση νανο- σωλήνων και άλλων νανο-δομών άνθρακα πάνω σε ανόργανα υποστρώματα, απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου ΑΚΕΙΣΘΑΙ. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Νανοσύνθετων και Νανολειτουργικών Υλικών του Ι.Ν.Ν., ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Προτάσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά  με email με την ένδειξη: «Αίτηση για την α.π. 015/20182908 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 ή 2» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό email από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6503326 & 210 6503353 (Δρ. Ιωάννης Καρατάσιος) και στο

e-mail: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής  προτάσεων: έως και 21-10-2018, (13.59μ.μ.)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1034/Γ’/18-09-2018 και αρ. πρωτ. 4192/13-06-2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος».

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 6602/27-09-2018

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ8030. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr 

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8203303, email: [email protected]  (Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-11-2018 

Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), σύμφωνα με το Α.Π.6527/27-09-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
SRB/AD/2018/010

 

Head of Unit Single Resolution Fund (AD10)

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στο ως άνω Συμβούλιο. 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://srb.europa.eu/vacancies

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-10-2018 (ώρα 12.00 Βρυξελλών)

«Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος»: Πρόσληψη 20 ατόμων

Το «Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος», που εδρεύει στο Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «AquaNEXConservation and quality Assurance of the surface water bodies in Greece and Albania Using earth observation techniques «, InterregIPA II CrossBorder Cooperation ProgrammeGreeceAlbania” 2014 – 2020, ανακοινώνει με την αρ. πρωτ. 251/05-10-2018 Πρόσκληση την πρόσληψη με συμβάσεις έργου 24μηνης διάρκειας (2018-2020), συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

20ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, Πληροφορικής, Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος, Θετικών, Οικονομικών και Διοίκησης, Εγκαταστάσεις του Δ.Κ.Π. Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης και όπου αλλού υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα του ΔΚΠ ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητές του, και εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΔΚΠ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στις επιστήμες Μηχανικών, Πληροφορικής, Γεωτεχνικών, Περιβάλλοντος, Θετικών, Οικονομικών και Διοίκησης.

-Επαγγελματική Εμπειρία ή εξειδίκευση συναφή με αντικείμενα που περιγράφονται στην πρόσκληση

-Γνώση Χρήσης Υπολογιστή (πχ. Microsoft office word, excel)

-Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Υλοποίηση των πακέτων εργασίας του Έργου, στα οποία συμμετέχει το ΔΚΠ, και συγκεκριμένα στα πακέτα εργασίας:

-WP1: Project Management & Coordination

– WP3: Innovative water quality monitoring complying to WFD

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος», Γραφείο 1, Λουτών 18, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23940 23485,τις ίδιες ημέρες και ώρες (κ. Γνωστοθέα Στεφανίδου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-10-2018 (εργάσιμες ημέρες 10.00π.μ.-15.00μ.μ.)

«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καλύμνου»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καλύμνου» (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), που εδρεύει στην Κάλυμνο  της Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Τεχνίτης Αδειούχος Ηλεκτρολόγος, ΔΕΥΑΚ, Κάλυμνος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Τεχνίτες Αδειούχοι Υδραυλικοί, ΔΕΥΑΚ, Κάλυμνος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλύμνου (ΔΕΥΑΚ), Διοικητική Υπηρεσία, Ενορία Αναλήψεως, Τ.Κ.852 00, Κάλυμνος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Καλλιόπης Γλυνάτση).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22430 59534.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  14-10-2018 έως και 23-10-2018

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,  που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 24/04-10-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Εθνική Συμμετοχή από τη ΓΓΕΤ για τα έτη 2016-2017 για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle (Productive 4.0)» και Κ.Ε. 420, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου,  διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 21-01-2019 δηλ. το τέλος του έργου, με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης με αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο, συνολικά έξι (6) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πληροφορικής με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),

– Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ) σε αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική,

– Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών,

– Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,

– Να έχουν ειδίκευση σε θέματα βελτιστοποίησης,

– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εκπόνηση μελέτης στο WP7 και WP10 του έργου Productive 4.0 και πιο αναλυτικά η έρευνα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 1 ΠΕ  Πληροφορικής ή αντιστοίχου Τμήματος με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Τμήματος Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),

– Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ) με ειδίκευση στο αντικείμενο της Πληροφορικής και των Δικτύων,

– Να έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στον τομέα της λήψης αποφάσεων και της ανάλυσης κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων στις τηλεπικοινωνίες,

– Να έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων,

– Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης,

– Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως Προγραμματιστές – Διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων ανοιχτού κώδικα,

– Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων αξιολόγησης σε περιβάλλον WordPress,

– Να διαθέτουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εκπόνηση μελέτης στο WP7 και WP10 του έργου Productive 4.0 και πιο αναλυτικά η έρευνα αξιοποίησης των DSS συστημάτων στο πλαίσιο του έργου.

 1 ΠΕ  Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),

– Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ) με ειδίκευση στο αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης,

– Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση λογισμικών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, στατιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων),

– Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον,

– Να διαθέτουν πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εκπόνηση μελέτης στο WP7 και WP10 του έργου Productive 4.0 και πιο αναλυτικά η μαθηματική και στατιστική υποστήριξη για την άρτια εκπόνηση του έργου.

 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πληροφορικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),

– Να έχουν αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο σε Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων ή Αλγόριθμων,

– Να διαθέτουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εκπόνηση μελέτης στο WP7 και WP10 του έργου Productive 4.0 και πιο αναλυτικά η έρευνα εργαλείων και μεθοδολογιών αξιολόγησης για την άρτια εκπόνηση του έργου.

 1 ΤΕ Λογιστής,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Να είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ Λογιστικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),

– Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη Λογιστική,

-Να διαθέτουν πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

-Να διαθέτουν πιστοποιημένη καλή γνώση Η/Υ

– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οικονομική διαχείριση του έργου, Παρακολούθηση κι ο Συντονισμός του οικονομικού αντικειμένου όλου του έργου και ο Έλεγχος των αντίστοιχων εντύπων πιστοποίησης οικονομικού αντικειμένου.

 1 ΠΕ Πληροφορικής,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα Αττικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),

– Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε Python,

– Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία ως Web developer σε τεχνολογίες βασισμένες σε wagtail,

– Να διαθέτουν πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,

-Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οικονομική διαχείριση του έργου, Παρακολούθηση κι ο Συντονισμός του οικονομικού αντικειμένου όλου του έργου και ο Έλεγχος των αντίστοιχων εντύπων πιστοποίησης οικονομικού αντικειμένου.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής (συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής (Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής και τοποθετημένα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία περιέλευσης στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

 Πληροφορίες στο 210 9549265 (κ. Μ. Μαλλίδου, Δευτέρα-Παρασκευή, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων: έως και 18-10-2018 (12.00μ.μ.)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 13 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εδρεύει στον Εσταυρωμένο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές – Avoidable and Unavoidable Food Wastes: A Holistic Managing Approach for Urban Environments/ UIA02-115, A2UFOOD», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA), (κωδ. έργου: 80599), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά δεκατριών(13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος AEI ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια μίσθωσης έργου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2020, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο

1 ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος AEI ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια μίσθωσης έργου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 29-02-2020,ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1 ΠΕ Γεωπόνος  AEΙ  ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια μίσθωσης έργου από 01-01-2019 έως και 29-02-2020, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1 ΠΕ Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια μίσθωσης έργου από 01-01-2019 έως και 28-02-2021, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1 ΠΕ Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 28-02-2021, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1 ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας  με διάρκεια σύμβασης από 01-01-2019 έως και 28-02-2021, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1 ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια σύμβασης έως και 29-02-2020, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1 ΠΕ Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος AEI ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια σύμβασης από 01-01-2019 έως και 28-02-2021, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1 ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια σύμβασης έως και 28-02-2021,

ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1 ΠΕ Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια σύμβασης έως και 28-02-2021, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1ΠΕ Πτυχιούχος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ΑΕΙ ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια σύμβασης έως και 28-02-2021, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1ΠΕ Πτυχιούχος Σχολής Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια σύμβασης έως και 28-02-2019, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

1ΠΕ Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας με διάρκεια σύμβασης έως και 31-03-2019, ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλει τις Προτάσεις  τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση: http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/8139_05102018.aspx .

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα υποχρεωτικά μόνο για μία θέση (αναφέροντας τον Α/Α σύμβασης π.χ. 1 ή 2 ) στην πρότασή του (Παράρτημα).

 Πληροφορίες τεχνικής φύσεως στο τηλ.: 2810 379339 (κ. Σοφία Κουτεντάκη).

Πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379456, email: [email protected] (Επιστημονικά Υπεύθυνος: κ. Θρασύβουλος Μανιός).

Πληροφορίες για το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλ.: 2810 379161, email: [email protected] (κ. Κλαίρη Νικηφόρου).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 22-10-2018 (14.00μ.μ.)

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Κασσάνδρας»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας» (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), που εδρεύει στην Κασσανδρεία  της Π.Ε. Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Παιδικός Σταθμός Πευκοχωρίου», «Παιδικός Σταθμός Καλάνδρας», «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πολυχρόνου» και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών Νέας Σκιώνης» του Δήμου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Νηπιαγωγός με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα απουσίας λόγω άδειας κυήσεως, τοκετού, λοχείας και μητρότητας ήδη απασχολούμενης στο πρόγραμμα ΠΕ Νηπιαγωγού, Παιδικός Σταθμός Πευκοχωρίου Κασσάνδρας Χαλκιδικής

1ΠΕ Νηπιαγωγός με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα απουσίας λόγω άδειας κυήσεως, τοκετού, λοχείας και μητρότητας ήδη απασχολούμενης στο πρόγραμμα ΠΕ Νηπιαγωγού, Παιδικός Σταθμός Καλάνδρας Κασσάνδρας Χαλκιδικής

1ΠΕ Γυμναστής-τρια με ετήσια διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ΚΔΑΠ, Πολύχρονο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

1ΔΕ Δάσκαλος Εικαστικών με ετήσια διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ΚΔΑΠ, Νέα Σκώνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), Τ.Κ. 630 77, Καλλιθέα Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένειας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23740 20065 & 23740 20064.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  11-10-2018 έως και 22-10-2018

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 29 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση 5 Εργαστηρίων Αρχαίου Δράματος στη Θήβα και Χαλκίδα καθώς και 4 παραστάσεων Αρχαίου Δράματος στη Θήβα, Χαλκίδα, Ερέτρια και Αθήνα ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου,  συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων-Εξειδικευμένου Προσωπικού, ως εξής:

5 Υπεύθυνοι Εργαστηρίου Θήβας ή και Χαλκίδας

9 Ηθοποιοί

1 Ηθοποιός για το ρόλο του Οιδίποδα Τύραννου

1 Μουσικός για σύνθεση για παραστάσεις

2 Μουσικοί με ειδίκευση στα Κρουστά

1 Μουσικός με ειδίκευση στη Λύρα

1 Σκηνοθέτης

1 Δάσκαλος για Φωνητική Διδασκαλία

1 Σχεδιαστής για Σχεδιασμό και υλοποίηση Σκηνικών

1 Σχεδιαστής για Σχεδιασμό και υλοποίηση Κουστουμιών

1 Ψιμυθιολόγος

1 Διδάσκαλος για Διδασκαλία Κίνησης

1 Υπεύθυνος Επικοινωνίας

1 Χορογράφος

1 Φωτογράφος

1 Διοικητικός για Διοικητική Υποστήριξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κούριερ στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Λ. Συγγρού 136

Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής, με την ένδειξη στο φάκελο για την πράξη:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ», που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ Παντείου.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9201514 (κ. Γ. Λιάτσου, Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-10-2018 έως και 22-10-2018

Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), που εδρεύει στην Πεντέλη της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002515», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510019 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με συμβάσεις χορηγίας (υποτροφίας) με εκτιμώμενη χρόνο έναρξης των έργων την 01-11-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων – έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αστροφυσική & με 18μηνη σύμβαση, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΕ, Πεντέλη Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό Μέρος του Φάσματος.

1ΠΕ Φυσικός –Υποψήφιος Διδάκτορας  με 15μηνη σύμβαση, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΕ, Πεντέλη Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Υπέρυθρο μέρος του φάσματος.

1ΠΕ Φυσικός ή παρεμφερούς γνωστικού πεδίουΥποψήφιος Διδάκτορας  με 15μηνη σύμβαση, ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΕ, Πεντέλη Αττικής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό Μέρος του Φάσματος.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις Προτάσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά

Τ.Κ. 152 36, Πεντέλη Αττικής,  με την ένδειξη στο φάκελο:

«Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … »

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3490150, email: [email protected]  (Γραμματεία του ΙΑΑΔΕΤ).

 Προθεσμία υποβολής  προτάσεων: έως και 24-10-2018, (10.00π.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα  ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων-Εξειδικευμένου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μηχανικός με ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και

ανάδειξη βυζαντινών ή μεταβυζαντινών μνημείων, Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

1ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας,

Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

3ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Β’) με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας, Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Κατεύθυνσης Α’) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου, Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

2ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Τέχνης) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου, Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

3ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής) με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας, Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών, ή τα γραφεία της ΕφΑΠ Αθηνών (Μουσαίου 2, Μελιδώνη 7 , Αθήνα)

5ΔΕ Εργατοτεχνίτες  με εξειδίκευση σε Αναστηλωτικές Εργασίες, Ι. Ν. Αγ. Θεοδώρων Αθηνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών (ΕΦΑΠΑ), Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Ευάγγελου Χουντάλα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2109238724, (εσωτ. 203).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-10-2018 έως και 18-10-2018, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Δήμος Μεσσήνης: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Μεσσήνης, που εδρεύει στη Μεσσήνη της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 4ωρης απασχόλησης, για το Σχολικό Έτος 2018-2019, συνολικά δέκα (10) ατόμων-Εκπαιδευτικό Καλλιτεχνικό Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ΚΔΑΠ Μεσσήνη Μεσσηνίας Πελοποννήσου

3ΠΕ Νηπιαγωγοί, ΚΔΑΠ Μεσσήνη Μεσσηνίας Πελοποννήσου

2ΠΕ Δάσκαλοι, ΚΔΑΠ Μεσσήνη Μεσσηνίας Πελοποννήσου

1ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικός, ΚΔΑΠ Μεσσήνη Μεσσηνίας Πελοποννήσου

1ΠΕ ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΚΔΑΠ Μεσσήνη Μεσσηνίας Πελοποννήσου

1ΠΕ Καθηγητής Μουσικής, ΚΔΑΠ Μεσσήνη Μεσσηνίας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Μεσσήνης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, 1ος όροφος, Π. Πτωχού, Τ.Κ. 242 00, Μεσσήνη Μεσσηνίας Πελοποννήσου.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27223 60155 & 27223 60156.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-10-2018 έως και 22-10-2018,

(εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Πρόσληψη 40 ατόμων

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, που εδρεύει στου Παπάγου της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2018 με 8ωρης απασχόλησης, , συνολικά σαράντα (40) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

30ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Δ. Παπάγου-Χολαργού Αττικής

10ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, Δ. Παπάγου-Χολαργού Αττικής.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί για τη θέση ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας θα απασχοληθεί, ανάλογα με τις Υπηρεσιακές Ανάγκες στην έδρα της Υπηρεσίας και σε παραρτήματα της Γενικής Γραμματείας εντός των ορίων του νομού Αττικής.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί για τη θέση ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων θα απασχοληθεί, ανάλογα με τις Υπηρεσιακές Ανάγκες στην έδρα της Υπηρεσίας, στη Γενική Γραμματεία Υποδομών και στις αποθήκες της Υπηρεσίας στον Ασπρόπυργο νομού Αττικής.

Λόγω επικείμενης μετεγκατάστασης της Κεντρικής Υπηρεσίας το σύνολο ή μέρος των προσλαμβανόμενων ενδέχεται να μετακινηθούν για ένα χρονικό διάστημα της σύμβασής τους ή έως τη λήξη αυτής, είτε στα υπάρχοντα είτε σε νέο κτίριο (εντός της Περιφέρειας Αττικής), αναλόγως των Υπηρεσιακών Αναγκών.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Διεύθυνση Διοίκησης, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1308629, 213 1308589, 213 1308407, 213 1308391.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  08-10-2018 έως και 17-10-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, που εδρεύει στη Χίο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 4ου υποέργου «Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για τις εκσκαφικές εργασίες» του έργουμε τίτλο «Σύστημα αφαλάτωσης 2.000 κ.μ./ημέρα για τις ανάγκες της Δ.Ε. Αγίου Μηνά Δήμου Χίου», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 03-12-2018, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Χίος Β. Αιγαίου

1ΥΕ Εξειδικευμένος Εργάτης, Χίος Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Κάστρο Χίου, Τ.Κ. 821 31 – Χίος Β. Αιγαίου, (υπ’ όψιν κ. Μαρίας Μιχελινάκη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22710 44238, 22710 44738 & 22710 44650.

 Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους, με τηλεομοιοτυπία (στο fax:22710 44739) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση: [email protected] ), εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-10-2018 έως και 17-10-2018

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙΘ),  που εδρεύει στη Σίνδο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιβράβευση συμμετοχής του έργου JANPA σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ», με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Χασαπίδου Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-03-2019 συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων – Εξωτερικών Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3 Εξωτερικοί Συνεργάτες, ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙΘ, Σίνδος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,

– Αποδεδειγμένη εμπειρία στο πρόγραμμα COSI

– Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

-Αξιολόγηση, ανάλυση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος JANPA στο πρόγραμμα COSI με παραδοτέα:

– Αποτελέσματα JANPA και συσχέτιση με το πρόγραμμα COSI,

– Ανθρωπομετρικές μετρήσεις σε παιδιά επιλεγμένων δημοτικών σχολείων της Ελλάδας και εκτίμηση της θρεπτικής τους κατάστασης,

– Εκτίμηση σχολικού περιβάλλοντος δημοτικών σχολείων της Ελλάδας,

– Εκτίμηση διατροφικής κατάστασης σχολικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.

 1 Εξωτερικός Συνεργάτης, ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙΘ, Σίνδος Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,

– Αποδεδειγμένη εμπειρία στο πρόγραμμα COSI

– Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

-Αξιολόγηση, ανάλυση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος JANPA στο πρόγραμμα COSI με παραδοτέα:

– Αποτελέσματα JANPA και συσχέτιση με το πρόγραμμα COSI,

– Ανθρωπομετρικές μετρήσεις σε παιδιά επιλεγμένων δημοτικών σχολείων της Ελλάδας και εκτίμηση της θρεπτικής τους κατάστασης.

 Ως κατάλληλη προϋπηρεσία για τις θέσεις των Εξωτερικών Συνεργατών λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτή που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού Πτυχίου και είναι αντιστοίχου επιπέδου, δηλαδή ΠΕ (για πτυχίο Πανεπιστημίου) ή ΤΕ (για πτυχίο ΤΕΙ).

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Προτάσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙΘ), Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.), Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Σίνδος, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 574 00, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, με αναγραφή στο φάκελο του ονοματεπωνύμου και την ένδειξη που ακολουθεί: «Υποβολή Πρότασης για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΕ 8860/09-10-2018 Πρόσκληση».

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ/Θ.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 013680.

 Προθεσμία υποβολής  προτάσεων: έως και 24-10-2018, (11.00π.μ.-13.30μ.μ.)

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Τανάγρας»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), που εδρεύει στο Σχηματάρι  της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για  τις ανάγκες λειτουργίας εικαστικών, θεατρικών   και   μουσικών   μαθημάτων  του  Δήμου  Τανάγρας,  για  την  περίοδο  2018 – 2019,

ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (επί ωρομισθία), 8μηνης διάρκειας συνολικά τριών (3) ατόμων –Διδακτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Δάσκαλοι –ες Ζωγραφικής, ΔΗΚΕΤ, Σχηματάρι Βοιωτίας Στ. Ελλάδας

1ΔΕ Δάσκαλος –α Κλασικής Κιθάρας, ΔΗΚΕΤ, Σχηματάρι Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (διαθέσιμη στην Επιχείρηση στο Δημαρχείο Σχηματαρίου) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας» (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.), Πλατεία Ταξιαρχών 1, Τ.Κ. 320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας Στ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22623 51180 & 22623 51181.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-10-2018 έως και 22-10-2018, (Δευτέρα – Παρασκευή 09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/Θαλαμηπόλων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων – Ωρομίσθιων Καθηγητών, ως εξής:

1 Αρχιθαλαμηπόλος Ε.Ν. & ελλείψει αυτού 1 Θαλαμηπόλος Α’ Ε.Ν.

1 Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας

1 Καθηγητής Γαλλικής Φιλολογίας

1 Φιλόλογος

1 Καθηγητής Υγιεινής (Βιολόγος)

1 Πλοίαρχος Α’ τάξης Ε.Ν. & ελλείψει αυτού 1 Πλοίαρχος Β’ τάξης Ε.Ν.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS»  στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΡΟΛΩΝ, Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. Iωάννης  Ρέντης  Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  210 4220713 (εργάσιμες ημέρες & ώρες) και στη διεύθυνση: ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: [email protected] 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-10-2018

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ/ΕΑΠ),  που εδρεύει στην Περιβόλα Πατρών της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών], το οποίο υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π., με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Καρδάση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 12μηνης διάρκειας από 01-11-2018 έως 31-10-2019, με δυνατότητα ανανέωσης έως και 1 έτος, ανάλογα με τις ανάγκες του ΜΠΣ,  ενός (1) ατόμου – Επιστημονικού Συνεργάτη-ιδας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Επιστημονικός Συνεργάτης-ιδα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση φακέλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»,  Πάτρα ή Αθήνα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής

2) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Logistics

3) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση τις εργάσιμες ημέρες & ώρες 08.30π.μ.-13.30μ.μ., έως και τη λήξη της προθεσμίας στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Π.),

Κτίριο Γ’-Γραφείο Γ1ΑΠΧ, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 263 35, Περιβόλα Πατρών Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας,

είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier με αναγραφή στον εσώκλειστο φάκελο στη διεύθυνση:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπόψη: Κατερίνας Σκόνδρα

ΚΤΙΡΙΟ Γ – ΓΡΑΦEIΟ Γ1ΑΠΧ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 – Τ.Κ. 263 35 – ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Υποβολή υποψηφιότητας για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ¨Έργου Φκ222/7η διαδικασία

Θέση: 1 επιστημονικό συνεργάτη/επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση φακέλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του ΜΠΣ «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367673, email: [email protected] , (αρμόδια κ. Σκόνδρα Κατερίνα, 08.30π.μ.-13.30μ.μ.). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-10-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ), που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «MED GREENHOUSES» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με κωδικό ΕΛΚΕ 3038 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Παπαχατζή Αλέξανδρο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου,  Ι.Δ. διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση αντίστοιχης παράτασης του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Οικονομικών Σπουδών, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο Α.Ε.Ι. Σχολής Οικονομικών Σπουδών

2)Εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

3)Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οικονομική οργάνωση και διαχείριση του έργου, και πιο συγκεκριμένα τη συμμετοχή στα πακέτα εργασίας (WP) 1 Διαχείριση Έργου (Project Management) και 2 Επικοινωνία Έργου (Project Communication).

1 Τεχνολόγος Γεωπόνος, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου

2)Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

3)Εμπειρία σε θέματα διάχυσης αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αντικείμενο τα θερμοκήπια υδροπονίας με τη χρήση γεωθερμίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στην υλοποίηση των ενοτήτων εργασίας του έργου. Συνεργασία με το συντονιστή του έργου σε θέματα που αφορούν τις δράσεις δημοσιότητας του έργου .

1 Τεχνολόγος Γεωπόνος, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου

2) Εμπειρία στην καλλιέργεια θερμοκηπίων υδροπονίας, με χρήση γεωθερμίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 3. Υλοποίηση ερευνητικών δράσεων του έργου. Συνεργασία με τον συντονιστή για θέματα που αφορούν την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο κατάθεσης πρότασης (Παράρτημα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ΤΚ 411 10

(Περιφερειακή οδός Λαρίσης Τρικάλων )

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓOY ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3557/09-10-2018

 Για το εμπρόθεσμο της πρότασης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ή ΚΑΤΑΠΕΙΓΟΝ/EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά. Οι φάκελοι δεν επιστρέφονται.

 Πληροφορίες στο 2410 684749 (email: elke_protocol@teilar.gr), καθημερινά (09.00π.μ.-14.00μ.μ.), (αρμόδιος κ. Μπόλης Κων/νος). 

Προθεσμία υποβολής  προτάσεων: έως και 24-10-2018, (14.00μ.μ.)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στο Μεσολόγγι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 32803/10-10-2018 περίληψη Προκήρυξης , ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος».

ΦΕΚ 1079/Γ’/27-09-2018, (αναλυτική προκήρυξη αριθ.32801/10-10-2018)

(ΑΔΑ: ΩΧΓΗ46914Γ-ΑΚ8 )

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ8219

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017) στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr αφού προηγουμένως αυτή έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26310 58253 & 26310 58353, (Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-10-2018 έως και 22-11-2018

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου» (Κ.Π.Α.Π.Π.)Δ. Βοΐου, που εδρεύει στην Σιάτιστα του Δ. Βοΐου  της Π.Ε. Κοζάνης  της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2018-2019) του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΠΑΠΠ» Δ. Βοΐου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. επί ωρομίσθια, 9μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων – Μουσικών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ Μουσικοί για διδασκαλία Πιάνου, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΠΕ Μουσικός για διδασκαλία Θεωρίας-Αρμονίας, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΤΕ Μουσικός για διδασκαλία Βιολιού-Βιόλας, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΤΕ Μουσικός για διδασκαλία Φλογέρας-Φλάουτου, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΤΕ Μουσικός για διδασκαλία Βιολιού-Βιόλας, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΔΕ Μουσικός για διδασκαλία Ηλεκτρικής Κιθάρας – Ηλεκτρικού Μπάσου, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΔΕ Μουσικός για διδασκαλία Ηλεκτρικής Ντραμς-Κρουστών, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΤΕ Μουσικός για διδασκαλία Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΔΕ Μουσικός για διδασκαλία Μπουζουκιού, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΤΕ Μουσικός για διδασκαλία Κλαρινέτου-Σαξόφωνου, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΤΕ Μουσικός για διδασκαλία Τρομπέτας, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΤΕ Μουσικός για διδασκαλία Μονωδίας-Προπαιδείας, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης

1ΤΕ Μουσικός για διδασκαλία Βιολοντσέλου, Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου» (Κ.Π.Α.Π.Π.Δ. Βοΐου), Δημοτικό Ωδείο Σιάτιστας, Γραμματεία, Αθ. Στρακαλή 2, Τ.Κ. 503 00, Σιάτιστα Βοΐου Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24650 22208.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  12-10-2018 έως και 21-10-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στο Επταπύργιο της  Π.Ε. Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων- Επιστημονικού και Ειδικευμένου Προσωπικού  και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Αρχιτέκτονας, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

8ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης (ΕΦΑΠΘ), Επταπύργιο, Τ.Θ. 184 32, Τ.Κ.540 03 Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 310425, fax : 2310 247106,

email : [email protected] (κ. Ζ. Μπακιρτζή).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-10-2018 έως και 17-10-2018

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη  8 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμος Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίων, 1ο και 2ο Κοιμητήριο Κρωπίας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κρωπίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Β. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 194 00, Κορωπί Αττικής, (υπόψη κ.κ. Μαρκαριάν Καρόλου ή Αργύρη Σταματίνας (Προϊσταμένη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6026272.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-10-2018

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πρόσληψη 100 ατόμων

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο, που εδρεύει στο Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εκατό (100) ατόμων, ως εξής:

70ΠΕ Γεωτεχνικοί (Δασολόγοι)

30ΤΕ Δασοπόνοι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ελληνικό Κτηματολόγιο, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μεσογείων 288, Τ.Κ. 155 62, Χολαργός Αττικής, (υπόψη κ. Α. Διονυσοπούλου).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6505646 & 210 6505766.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-10-2018 έως και 26-10-2018

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες που έχουν ήδη αποστείλει αιτήσεις με δικαιολογητικά τα οποία έχουν χρονική ισχύ που έχει παρέλθει κατά την ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων, παρακαλούνται όπως αποστείλουν εκ νέου μόνο τα δικαιολογητικά αυτά, ώστε να έχουν ισχύ εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάταξή τους.

 

Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)

ΣΧΕΤ.: (ΑΔΑ:Ω0ΩΤ465ΧΘΨ-ΦΥ3)

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 6713/03-10-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
eu-LISA/18/CA/FGIV/20.1 IT Operations Officer

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-10-2018 (νέα προθεσμία)

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δ. Βέροιας»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δ. Βέροιας», που εδρεύει στη Βέροια της Π.Ε. Ημαθίας  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Εικαστικών, Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΚΠΑΑΠΠΑ» Δ. Βέροιας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΚΠΑΑΠΠΑ» Δ. Βέροιας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ/ΤΕ Μουσικών, Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΚΠΑΑΠΠΑ» Δ. Βέροιας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Πληροφορικής, Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΚΠΑΑΠΠΑ» Δ. Βέροιας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Παιδαγωγών, Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΚΠΑΑΠΠΑ» Δ. Βέροιας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φιλόλογων, Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΚΠΑΑΠΠΑ» Δ. Βέροιας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

1ΠΕ Θεατρικής Αγωγής, Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΚΠΑΑΠΠΑ» Δ. Βέροιας, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δ. Βέροιας», Θ. Ζωγιοπούλου 5, Τ.Κ. 591 32, Βέροια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Καπρίνη Αθηνά & Λαζαρίδου Αθηνάς).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23310 22178.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-10-2018 έως και 22-10-2018

 

«Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» Α.Ε.: Πρόσληψη 29 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» (Α.Ε.Μ.Υ.) Α.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», ανακοινώνει με επαναπρόσκληση την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ΄ ανώτατο έως τις 31-12-2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Κόρινθος Πελοποννήσου

1ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

2ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

2ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Λέσβος Β. Αιγαίου

2ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Κως Β. Αιγαίου

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Αμυγδαλέζα Αττικής

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Κόρινθος Πελοποννήσου

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Ορεστιάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Λέσβος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Κως Β. Αιγαίου

1ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής), Αμυγδαλέζα Αττικής

1ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής), Ταύρος Αττικής

5ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής), Λέσβος Β. Αιγαίου

2ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής), Κως Β. Αιγαίου

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ορεστιάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Λέσβος Β. Αιγαίου

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Κως Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση

υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα στην ανακοίνωση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και μέσα σε κλειστό φάκελο,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, είτε μέσω ιδιωτικής εταιρείας  ταχυμεταφορών με αναγραφή στο φάκελο:

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),

ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ

Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΙΤΗΣΗ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1018/09-02-2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”

Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο),

Ειδικότητα: …………………………………………

Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων:

1)………………………………………………………………..

2)………………………………………………………………..

3)………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 25/10/2018, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο για μία ειδικότητα-θέση και για έως τρία (3) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους στην αίτησή του. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για πλέον της μίας ειδικότητας ή/και θέσης ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται για όλες τις θέσεις.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2447698, (12.00μ.μ.-15.00μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-10-2018 έως και 23-10-2018, (14.00μ.μ.)

 

«Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» Α.Ε.: Πρόσληψη 13 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» (Α.Ε.Μ.Υ.) Α.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», ανακοινώνει με επαναπρόσκληση την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ΄ ανώτατο έως τις 31-12-2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Διερμηνέας  στην Αραβική Γλώσσα, Κως Β. Αιγαίου

1 Διερμηνέας  στη  Γλώσσα Παστούν, Ταύρος Αττικής

1 Διερμηνέας  στη  Γλώσσα Παστούν, Αμυγδαλέζα Αττικής

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Παστούν, Κόρινθος Πελοποννήσου

1 Διερμηνέας  στη  Γλώσσα Παστούν, Λέσβος  Β. Αιγαίου

1 Διερμηνέας  στη  Γλώσσα Παστούν, Κως  Β. Αιγαίου

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Νταρί, Κόρινθος Πελοποννήσου

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Φαρσί, Κόρινθος Πελοποννήσου

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Φαρσί, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Φαρσί, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Φαρσί, Λέσβος Β. Αιγαίου

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Ουρντού, Ορεστιάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Ουρντού, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση

υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα στην ανακοίνωση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και μέσα σε κλειστό φάκελο,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, είτε μέσω ιδιωτικής εταιρείας  ταχυμεταφορών με αναγραφή στο φάκελο:

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),

ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ

Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΙΤΗΣΗ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3309/16-05-2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”

Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο),

Ειδικότητα: …………………………………………

Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων:

1)……………………………………………………………….. θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις

2)………………………………………………………………..

3)………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 25/10/2018, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο για μία ειδικότητα-θέση και για έως τρία (3) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους στην αίτησή του. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για πλέον της μίας ειδικότητας ή/και θέσης ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται για όλες τις θέσεις.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2447698, (12.00μ.μ.-15.00μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-10-2018 έως και 23-10-2018, (14.00μ.μ.)

 

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2018, ΦΕΚ 29/Γ’/10-10-2018): Προκήρυξη εκατόν δέκα οκτώ (118) θέσεων με σειρά προτεραιότητας Τακτικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ & β’ Βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών)

Το ΑΣΕΠ Προκηρύσσει

Την πλήρωση συνολικά δεκατριών (118) θέσεων, με σειρά προτεραιότητας Τακτικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ & β’ Βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), ως εξής:

74ΠΕ και ειδικότερα:

ΠE Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠE Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΠE Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Διοικητικού, ΠE Διοικητικού (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), ΠE Διοικητικού Λογιστικού, ΠE Διοικητικού (Οικονομολόγος), ΠE Διοικητικού – Οικονομικού, ΠE Διοικητικού – Οικονομικού / Οικονομικού, ΠE Διοικητικών (Οικονομολόγος), ΠE Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠE Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠE Μηχανικών /Ηλεκτρολόγων, ΠE Μηχανικών / Μηχανολόγων, ΠE Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠE Μηχανολόγων

Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠE Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠE Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, ΠE Μηχανολόγων/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠE Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠE Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠE Νομικών, ΠE Οικονομικού, ΠE Οικονομικού – Λογιστικού, ΠE Οικονομικού Λογιστικού, ΠE Οικονομολόγων, ΠE Πληροφορικής, ΠE Πολιτικός Μηχανικός, ΠE Πολιτικού Μηχανικού, ΠE

Πολιτικών Μηχανικών, ΠE Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών, ΠE Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών), ΠE Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών Υδραυλικών Έργων), ΠE Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών / Συγκοινωνιολόγων), ΠE Τοπογράφος Μηχανικός, ΠE Τοπογράφων Μηχανικών, ΠE Μηχανικών / Τοπογράφων Μηχανικών, ΠE Χημικού, ΠE Χημικών Μηχανικών.

33ΤΕ και ειδικότερα:

ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικών Λογιστών, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, ΤΕ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Μηχανικών (Εμπορικού Ναυτικού), ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής, ΤΕ Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ

Τεχν. Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων / Τεχνολόγων Τροφίμων, ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

11ΔΕ και ειδικότερα:

ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Τηλεφωνητών (ΑΜΕΑ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρης και υπογεγραμμένη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

10Κ/2018

Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

Τ.Θ. 14 308,

Τ.Κ. 115 10, Αθήνα

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας

προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-10-2018 έως και 16-11-2018

 

 

 

 

 


Πηγή