Η Πυροσβεστική Ακαδημία ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παραρτήματος της Σχολής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ


Πηγή