Τις 231 θέσεις που είναι ανοιχτές για προσλήψεις προσωπικού σε δήμους, νοσοκομεία, ΑΕΙ, υπουργεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς παρουσιάζει η aftodoikisi.gr.

Συνοπτικά:

1)Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου»: Πρόσληψη 23 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου», που εδρεύει στην Κόρινθο της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης-σίτισης και φύλαξης του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (πριν από 31-12-2019) έως και 24 μήνες, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Μαγείρων, 5νθήμερη/7ωρη απασχόληση, Γ.Ν. Κορίνθου, Κόρινθος Πελοποννήσου
7ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Ειδικότητας Τραπεζοκόμων, 5νθήμερη/7ωρη απασχόληση, Γ.Ν. Κορίνθου, Κόρινθος Πελοποννήσου
4ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων-Λαντζέρηδων, 5νθήμερη/7ωρη απασχόληση, Γ.Ν. Κορίνθου, Κόρινθος Πελοποννήσου
11ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, 5νθήμερη/8ωρη απασχόληση, Γ.Ν. Κορίνθου, Κόρινθος Πελοποννήσου.
Οι υποψήφιοι (ΔΕ Μαγείρων & ΥΕ Προσωπικού Εστίασης) που θα επιλεγούν κατά την πρόσληψη θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ.1199/Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ.Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ.2718/Β/8-10-2012)απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος Αθηνών 53, Τ.Κ. 201 32, Κόρινθος Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Γιαλούρη Αναστασίας ή Λάμπρου Γεωργίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 27413 61805 & 27413 61806.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-10-2018 έως και 25-10-2018

2) Ν.Π.Δ.Δ.: «Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Σερβίων-Βελβεντού»: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Σερβίων-Βελβεντού», που εδρεύει στα Σέρβια της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για διδασκαλία στο Ωδείο του ΝΠΔΔ για το ημερολογιακό έτος 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με ωριαία αποζημίωση, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων-Δασκάλων Μουσικής και Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλοι Κλασικής Κιθάρας, ΝΠΔΔ «Π.Α.Π.Κ.Μ.» Δ.Σερβίων-Βελβεντού, Σέρβια Κοζάνης
1ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλος Πιάνου, ΝΠΔΔ «Π.Α.Π.Κ.Μ.» Δ.Σερβίων-Βελβεντού, Σέρβια Κοζάνης
2ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλοι Αρμονίας, ΝΠΔΔ «Π.Α.Π.Κ.Μ.» Δ.Σερβίων-Βελβεντού, Σέρβια Κοζάνης
1ΤΕ/ΔΕ Δάσκαλος Φλάουτου, ΝΠΔΔ «Π.Α.Π.Κ.Μ.» Δ.Σερβίων-Βελβεντού, Σέρβια Κοζάνης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Σερβίων-Βελβεντού», Τ.Κ. 505 00, Σέρβια Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ. 24640 21577, (εργάσιμες ημέρες, 10.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-10-2018 έως και 24-10-2018, (10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

3) «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος» Παπάγου-Χολαργού: Πρόσληψη 6 ατόμων

«Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος» (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στον Παπάγο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (ΠΑγΟ) μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με ωριαία αποζημίωση, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων-Γυμναστών-τριών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ποδόσφαιρο και εμπειρία στην προπόνηση Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, για τη δημιουργία νέων τμημάτων, ΔΟΠΑΠ, Παπάγος Αττικής
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αντισφαίρισης και εμπειρία στην προπόνηση και οργάνωση Ακαδημιών Tένις, ΔΟΠΑΠ, Παπάγος Αττικής
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης και εμπειρία στην προπόνηση και οργάνωση Ακαδημιών Μπάσκετ, ΔΟΠΑΠ, Παπάγος Αττικής
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ορχηστρικής, ΔΟΠΑΠ, Παπάγος Αττικής
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών, ΔΟΠΑΠ, Παπάγος Αττικής
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Πάλης και γνώσεις – εμπειρία στην εκπαίδευση και οργάνωση τμημάτων Πολεμικών Τεχνών, ΔΟΠΑΠ, Παπάγος Αττικής.
Τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α. θα είναι : α) «Άθληση και Γυναίκα» β) «Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία» γ) «Άσκηση Ενηλίκων» δ) «Παιδί και Αθλητισμός» ε) «Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία» στ) «Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία» κ.λ.π.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος» (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Παπάγου-Χολαργού, Γραμματεία, Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 156 69, Παπάγος Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6543879.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-10-2018 έως και 26-10-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

4) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ≪SMART FARMING WITH DRONES-MARS≫, κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04759, MIS 5031689 και εσωτερικό κωδικό 80329 το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας ≪ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ≫ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κο. Σαρηγιαννίδη Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος ΜηχανικώνΠληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΠΔΜ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Συμμετοχή στα παρακάτω:

1)Σχεδίαση συστημάτων επικοινωνίας Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων με επίγειους
σταθμούς και δίκτυα αισθητήρων βάσης (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ1)

2)Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους για την παρακολούθηση καλλιεργειών
(Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ2)

3) Διασύνδεση και απεικόνιση αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης καλλιεργειών σε Google maps και GIS (Συμμετοχή στην Ενότητα εργασίας: ΕΕ3)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και ισότιμο (Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας)
2) Υποψήφιος διδάκτορας στην Πληροφορική (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
3) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24610 56440 (κ. Χρύσα Ιακωβίδου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 30-10-2018, (14.00μ.μ.)

5) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού-Επιστημόνων Αναγνωρισμένου Επιστημονικού Κύρους για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας 2 μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Διδάκτορας με ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε συνάφεια με το αντικείμενο του μαθήματος, στο μάθημα: «Πλήρης ανάθεση του μαθήματος «Μικροοικονομική Ανάλυση», Καλλιθέα Αττικής
1Διδάκτορας με ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις σε συνάφεια με το αντικείμενο του μαθήματος, στο μάθημα: «Πλήρης ανάθεση του μαθήματος «Μακροοικονομική Ανάλυση», Καλλιθέα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (με αναφορά στο μάθημα που θα διδάξουν) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Γραμματεία του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη», Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα Αττικής,
είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πρωτόκολλο, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα Αττικής και τοποθετημένα σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες στο 210 9549263, e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-10-2018 (14.00μ.μ.)

6) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη Προσωπικού

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στα Ψαχνά της Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030490 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4527/30-08-2018 Απόφαση Ένταξης), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2018 έως 31/12/2019 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Σ. Μαρκολέφα, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 16/1-10-2018 (Θ.11ο – 9ΩΜΙΟΞΑ0-ΟΙΕ) Απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., ανακοινώνει την πρόσληψη Νέων Επιστημόνων, Κατόχων Διδακτορικού, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Στ. Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

-Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008.

-Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

-Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

-Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

– Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).

– Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα.

– Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση βαθμολογίας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά φάκελο υποψηφιότητας σε δύο (2) αντίγραφα την πρόταση υποψηφιότητας (υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο που βρίσκεται στο τέλος της πρόσκλησης) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), Τ.Κ. 344 00, Ψαχνά Ευβοίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22280 99526, e-mail: [email protected] , (αρμόδια κα Χ. Κυριάκου).

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα τμήματα, θα πρέπει να υποβληθεί και αντίστοιχος αριθμός φακέλων με την αντίστοιχη πρόταση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε πρόταση. Ηλεκτρονική πρόταση δίχως έντυπη κατάθεση δικαιολογητικών δεν θα αξιολογηθεί.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: από 15-10-2018 έως και 30-10-2018, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

7) Πανεπιστήμιο Κρήτης/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμoυ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2896 και τίτλο έργου «Η αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου στον πληθυσμό της Κρήτης: Αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής ενός εκτεταμένου πρωτοκόλλου πρωτογενούς αγγειοπλαστικής», που χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ., διάρκειας έως και 31-12-2018 με δυνατή παράταση το αργότερο έως τη λήξη του προγράμματος, με επιθυμητό χρόνο έναρξης το Νοέμβριο 2018, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας, Ηράκλειο Κρήτης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Γραμματειακή Υποστήριξη 
Αναλυτικότερα:
– Δημιουργία βάσης δεδομένων
– Στατιστική ανάλυση δεδομένων προγράμματος
– Δακτυλογράφηση
– Διεκπεραίωση αλληλογραφίας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Απολυτήριο Λυκείου
– Προϋπηρεσία στο αντικείμενο της γραμματειακής υποστήριξης σε κλινική ή εργαστήριο τουλάχιστον 5 ετών
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower)
– Γνώση Η/Υ

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων στο τηλ.: 2810 393170, e-mail: [email protected] (κ. Κατερίνα Μαστοράκη, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, Προμηθειών και Συναλλαγών του Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Κ.).

Πληροφορίες για το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης στο τηλ.: 2810-392421,
e-mail: [email protected] (κ. Βασιλάκη Νεκταρία).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:
http://www.uoc.gr
http://www.elke.uoc.gr
και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΠΚ
και του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων Έργου του ΕΛΠΚ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 31-10-2018, (14.00μ.μ.)

8) Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Β. Αιγαίου»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Β. Αιγαίου» (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.) (πρώην ΘΕΟΜΗΤΩΡ), που εδρεύει στην Αγιάσο της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Κέντρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 18μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, ΚΚΠΠΒΑ, Αγιάσος Λέσβου Β. Αιγαίου.
2 άτομα θα απασχοληθούν από Δευτέρα έως Σάββατο και 1 άτομο για την κάλυψη Κυριακών & Αργιών με 8ωρες βάρδιες (08.00π.μ.-16.00 μ.μ. και 16.00μ.μ.-12.00μ.μ.).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Β. Αιγαίου» (Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.) (πρώην ΘΕΟΜΗΤΩΡ), Γραμματεία, Τ.Κ. 811 01, Αγιάσος Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Δαλέκου Δέσποινας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22520 22344, εσωτ. 1 ή 8.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-10-2018, (14.30μ.μ.)

9) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στo πλαίσιo του έργου «Τηλεπισκοπική παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων για την ορθολογική χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας (WAMOS)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειριματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Θωμά Αλεξανδρίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., διάρκειας έως και 27-12-2020, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Φυσικός Μηχανικός, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ με σύμβαση διάρκειας έως και 27-09-2020, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Γεωαναφορά και ραδιομετρική διόρθωση δορυφορικών εικόνων, εκτίμηση χάρτη εξατμισοδιαπνοής από θερμικές δορυφορικές εικόνες, σχεδίαση συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης για χωρικά δεδομένα, σχεδίαση αυτοματοποιημένου μοντέλου, σχεδίαση πλατφόρμας webGIS για απεικόνηση και διάχυση χαρτών στο διαδίκτυο, συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκθέσεων προόδου.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 1 «Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων», 3 «Δημιουργία επιπέδων πληροφοριών υδάτινων επιφανειών», 4 «Σχεδιασμός συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης (DSS)», 5 «Δημιουργία πρωτότυπου αυτόματου εργαλείου», και 6 «Απεικόνηση χαρτών και αποτελεσμάτων».
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών ή Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ανάλυση και επεξεργασία εικόνας
-Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη γεωαναφορά, την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και τη σχεδίαση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη σχεδίαση πλατφόρμας webGIS, και από συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα
– Συγγραφή τουλάχιστον 1 δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό σχετικής με χαρτογράφηση υδατικών παραμέτρων.

1 ΠΕ Μηχανικός Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας με σύμβαση διάρκειας έως και 27-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Χειρισμός 3D δεδομένων – DEM για εκτίμηση παραμέτρων αναγλύφου, χρήση δορυφορικών εικόνων για αναγνώριση πλημμυρισμένων εκτάσεων και βλάστησης και για την αξιολόγηση της κατάστασης βλάστησης, συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκθέσεων προόδου
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 2 «Λεπτομερής οριοθέτηση περιοχής μελέτης» και 3 «Δημιουργία επιπέδων πληροφοριών υδάτινων επιφανειών».
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο χειρισμό 3D δεδομένων – DEM, στη χρήση δορυφορικών εικόνων για την αξιολόγηση δεδομένων που αφορούν βλάστηση και από συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα
• Συγγραφή τουλάχιστον 1 δημοσίευσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικής με χαρτογράφηση υδάτινων επιφανειών.

1 ΠΕ Δασολόγος με σύμβαση διάρκειας έως και 27-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Συλλογή και προεπεξεργασία δεδομένων πεδίου, σχεδίαση μεθοδολογίας για λεπτομερή οριοθέτηση και επιλογή περιοχής μελέτης φυσικών οικοσυστημάτων, χρήση δορυφορικών εικόνων για την αξιολόγηση της κατάστασης βλάστησης σε φυσικά οικοσυστήματα, συγγραφή εκθέσεων προόδου.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 1 «Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων», 2 «Λεπτομερής οριοθέτηση περιοχής μελέτης» και 3 «Δημιουργία επιπέδων πληροφοριών υδάτινων επιφανειών».
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Δασολογίας
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με περιβάλλον
– Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με τηλεπισκόπηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη συλλογή και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων πεδίου σε περιοχές μελέτης φυσικών οικοσυστημάτων, στη χρήση δορυφορικών εικόνων για την αξιολόγηση βλάστησης φυσικών οικοσυστημάτων, και από συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα.

1 ΠΕ Γεωπόνος με σύμβαση διάρκειας έως και 27-06-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Σχεδίαση πρωτοκόλλου εργασιών πεδίου, συλλογή και προεπεξεργασία δεδομένων πεδίου, σχεδίαση μεθοδολογίας για λεπτομερή οριοθέτηση και επιλογή περιοχής μελέτης αγροτικών περιοχών, χρήση δορυφορικών εικόνων για την αξιολόγηση της κατάστασης βλάστησης σε αγροτικές περιοχές, συγγραφή εκθέσεων προόδου.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 1 «Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων», 2 «Λεπτομερής οριοθέτηση περιοχής μελέτης» και 3 «Δημιουργία επιπέδων πληροφοριών υδάτινων επιφανειών»
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωπονίας
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με περιβάλλον
-Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με τηλεπισκόπηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη σχεδίαση πρωτοκόλλου εργασιών πεδίου, στη συλλογή και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων πεδίου σε αγροτικές περιοχές, στη χρήση δορυφορικών εικόνων για την αξιολόγηση της κατάστασης βλάστησης αγροτικών περιοχών, και από συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα.

1 ΠΕ Γεωπόνος με σύμβαση διάρκειας έως και 27-12-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ταξινόμηση χρήσεων γης με δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων για την ταξινόμηση βλάστησης σε δεδομένα τηλεπισκόπησης, ανάπτυξη ταξινομητών one class classifiers για δεδομένα τηλεπισκόπησης, έλεγχος μοντέλου με μεταανάλυση παλαιότερων δεδομένων. Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 2 «Λεπτομερής οριοθέτηση περιοχής μελέτης», 3 «Δημιουργία επιπέδων πληροφοριών υδάτινων επιφανειών», 4 «Σχεδιασμός συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης (DSS)», και 5 «Δημιουργία πρωτότυπου αυτόματου εργαλείου».
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωπονίας
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με περιβάλλον
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
-Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα
– Συγγραφή τουλάχιστον 1 δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό σχετικής με νευρωνικά δίκτυα.

1 ΠΕ Γεωπόνος με σύμβαση διάρκειας έως και 27-12-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ταξινόμηση χρήσεων γης με δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, εφαρμογή νευρωνικών δικτύων για την ταξινόμηση βλάστησης σε δεδομένα τηλεπισκόπησης, ταξινόμηση δεδομένων τηλεπισκόπησης με χρήση one class classifiers, δημιουργία μοντέλου με μεταανάλυση παλαιότερων δεδομένων.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 2 «Λεπτομερής οριοθέτηση περιοχής μελέτης», 3 «Δημιουργία επιπέδων πληροφοριών υδάτινων επιφανειών», 4 «Σχεδιασμός συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης (DSS)», και 5 «Δημιουργία πρωτότυπου αυτόματου εργαλείου»
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωπονίας
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με περιβάλλον
– Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με Γεωργική Μηχανική (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
– Συγγραφή τουλάχιστον 1 δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό σχετικής με τεχνητή νοημοσύνη – μηχανική εκμάθηση.

1 ΠΕ Πληροφορικός με σύμβαση διάρκειας έως και 27-12-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Σχεδιασμός γεωγραφικής βάσης δεδομένων, βιβλιογραφική αναζήτηση προϋποθέσεων και κανόνων, σχεδιασμός συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης για χωρικά δεδομένα σε GIS, σχεδίαση αυτοματοποιημένου μοντέλου, προγραμματισμός για ανάπτυξη αυτόνομης εφαρμογής ή plug-in υφιστάμενης εφαρμογής, σχεδίαση πλατφόρμας webGIS για απεικόνιση και διάχυση χαρτών στο διαδίκτυο.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 1 «Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων», 4 «Σχεδιασμός συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης (DSS)», 5 «Δημιουργία πρωτότυπου αυτόματου εργαλείου», και 6 «Απεικόνηση χαρτών και αποτελεσμάτων»
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο σχεδιασμό γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, στο σχεδιασμό συστήματος λήψης απόφασης για χωρικά δεδομένα σε GIS, και από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

1 ΠΕ Οικονομολόγος με σύμβαση διάρκειας έως και 27-09-2020, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αναζήτηση και λήψη δορυφορικών εικόνων αρχείου, χειρισμός γεωγραφικής βάσης δεδομένων, συλλογή, οργάνωση, καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων σε γεωγραφική βάση δεδομένων, και βιβλιογραφική αναζήτηση προϋποθέσεων και κανόνων.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας 1 «Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων» και 4 «Σχεδιασμός συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης (DSS)»
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής ή Διοίκησης ή Οικονομίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
-Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο χειρισμό εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων, και στη συλλογή, οργάνωση, καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων σε βάσεις δεδομένων.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Πέτρινα Κτίρια, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τον Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2310 991778, ενώ για τη διαδικασία υποβολής πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 30-10-2018 (14.00μ.μ.)

10) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στο Κουκούλι Πάτρας της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 33704/15-10-2018 περίληψη Προκήρυξης , ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Συμπεριφορά Καταναλωτή με έμφαση στα ποσοτικά υποδείγματα λήψης αποφάσεων».
(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 33697/15-10-2018),
(ΑΔΑ: 674Ο46914ΓΦ-ΜΩΒ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8303.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017) αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 369205, (Γραμματεία του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε. του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-10-2018 έως και 29-11-2018

11) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στο Μεσολόγγι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας , της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 32803/10-10-2018 Περίληψη Προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου – Καθηγητή – μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος»,
ΦΕΚ 1079/Γ’/27-09-2018, Αναλ. Προκήρυξη: 32801/10-10-2018, ΑΔΑ: ΩΧΓΗ46914Γ-ΑΚ8,
«ΑΠΕΛΛΑ» με κωδικό APP 8219.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας στο τηλ.: 26310 58253 & 26310 58353.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-10-2018 έως και 22-11-2018

12) Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας: Ανακοίνωση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Η Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA), σύμφωνα με το Α.Π.6736/04-10-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:
EMSA/Traineeship/2019/01Traineeship Scheme Spring Session 2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-11-2018

13) Ν.Π.Ι.Δ.«Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Ι.Δ.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (ΚΔΕΔΑΜ), που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τις ανάγκες των Δημοτικών Γυμναστηρίων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ΚΔΕΔΑΜ, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), Δημοτικό Ωδείο, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 726668.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 17-10-2018 έως και 29-10-2018,

(Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00π.μ.-13.00μ.μ.)

14) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου»: Πρόσληψη 2 ατόμων

«Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου», που εδρεύει στο Μέτσοβο της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου για το «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Μετσόβου» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Νηπιαγωγών, ΚΕΔΜ-ΚΔΑΠ, Μέτσοβο Ιωαννίνων Ηπείρου
1ΠΕ Δασκάλων, ΚΕΔΜ-ΚΔΑΠ, Μέτσοβο Ιωαννίνων Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου», Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Τ.Κ. 442 00, Μέτσοβο Ιωαννίνων Ηπείρου, (υπόψη κ. Μπούμπα Κορίνας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26560 42825.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-10-2018 έως και 25-10-2018

15) Δήμος Βέλου-Βόχας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας, που εδρεύει στο Ζευγολατιό της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Ζευγολατιό Βέλου-Βόχας Κορινθίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Δήμος Βέλου-Βόχας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γενικής Διοίκησης, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 200 01, Ζευγολατιό Βέλου-Βόχας Κορινθίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 27413 60504-507.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-10-2018 έως και 29-10-2018

16) Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού Εκπαίδευσης Ψηφιακής Καθοδήγησης Εργαλειομηχανών» (Τ1ΕΔΚ-01469) και ακρωνύμιο «G4M», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81895 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Αντωνιάδη Αριστομένη, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με 13μηνη σύμβαση, Εργαστήριο Μικροκοπής & Κατασκευαστικής Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή κατόχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντικείμενα συναφή με θέματα ανάπτυξης εφαρμογών σε μηχανές CNC, σε κατεργασίες υλικών και σε προσδιορισμό μηχανικών ιδιοτήτων μεταλλικών και άλλων υλικών.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει σχετικό ερευνητικό έργο (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά) σχετικά με μηχανουργικές κατεργασίες και προσδιορισμό μηχανικών ιδιοτήτων υλικών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέα:
Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στα εξής παραδοτέα και αποτελέσματα:
• E.Ε1: Βιβλιογραφική αναζήτηση και στάθμη των γνώσεων
Π5: Διεργασίες διάχυσης αποτελεσμάτων 1ης Ενότητας
• E.Ε2: Απαιτήσεις χρήστη και αρχιτεκτονική συστήματος
Π7: Τεχνική έκθεση για το σχεδιασμό του παιχνιδιού
• Ε.Ε4: Εκπαιδευτικό υλικό τεχνικών CAM
Π13: Τεχνική έκθεση με εκπαιδευτικό υλικό για την τόρνευση σε εργαλειομηχανές με ψηφιακή καθοδήγηση.
Ο/Η υποψήφιος/α ανάδοχος απαιτείται να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, συνέδρια σχετικά με το έργο, τα οποία θα καλυφθούν από το συγκεκριμένο έργο. Επίσης, θα πρέπει να έχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου σε καθημερινή βάση.

1ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με 13μηνη σύμβαση, Εργαστήριο Μικροκοπής & Κατασκευαστικής Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή κατόχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντικείμενα συναφή με θέματα ανάπτυξης εφαρμογών σε μηχανές CNC.
-Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει σχετικό ερευνητικό έργο (δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά) σχετικά με μικροκατεργασίες και ανάπτυξη εφαρμογών σε μηχανές CNC.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέα:
-E.Ε1: Βιβλιογραφική αναζήτηση και στάθμη των γνώσεων
Π2: Τρέχουσα έκθεση για την τρέχουσα γνώση στην ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών και τους κώδικες καθοδήγησής τους
– E.Ε2: Απαιτήσεις χρήστη και αρχιτεκτονική συστήματος
Π6: Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών στο Πανεπιστήμιο και τη Βιομηχανία
– Ε.Ε4: Εκπαιδευτικό υλικό τεχνικών CAM
Π13: Τεχνική έκθεση με εκπαιδευτικό υλικό για την τόρνευση σε εργαλειομηχανές με ψηφιακή καθοδήγηση.

1ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, με 25μηνη σύμβαση, Εργαστήριο Μικροκοπής & Κατασκευαστικής Προσομοίωσης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας
διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία σε κατεργασίες με εργαλειομηχανές CNC αποδεικνυόμενη είτε με μία (1) δημοσίευση ή με συναφή προϋπηρεσία 1 έτους.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στα εξής παραδοτέα και αποτελέσματα:
• E.Ε1: Βιβλιογραφική αναζήτηση και στάθμη των γνώσεων
Π2: Τρέχουσα έκθεση για την τρέχουσα γνώση στην ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών και τους κώδικες καθοδήγησής τους
• E.Ε2: Απαιτήσεις χρήστη και αρχιτεκτονική συστήματος
Π6: Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών στο Πανεπιστήμιο και τη Βιομηχανία
• Ε.Ε4: Εκπαιδευτικό υλικό τεχνικών CAM
Π14: Τεχνική έκθεση με εκπαιδευτικό υλικό για το φραιζάρισμα σε εργαλειομηχανές με ψηφιακή καθοδήγηση.
Ο/Η υποψήφιος/α ανάδοχος απαιτείται να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, συνέδρια σχετικά με το έργο, τα οποία θα καλυφθούν από το συγκεκριμένο έργο. Επίσης, θα πρέπει να έχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου σε καθημερινή βάση.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν, με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Μ.Ο.Δ.Υ. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Ε4
Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
Πολυτεχνειούπολη
Τ.Κ. 731 00, Κουνουπιδιανά Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Μπόνια Αρετής) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την συγκεκριμένη θέση για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37073 & e-mail : [email protected]

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επικολληθεί στον πίνακα των ανακοινώσεων της εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης-Ε.Λ.Κ.Ε., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στις διευθύνσεις www.tuc.gr και www.elke.tuc.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 02-11-2018, (14.00μ.μ.)

18) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών
Επιταχυντών (ΕΥΙΕ) – Cluster of Accelerator Laboratories for Ion Beam Research and Applications (CALIBRA)» (Ε-12239) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002799, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510035 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η
αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη, συνολικά πέντε (5) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1(Υπεύθυνος Διαχείρισης έργου CALIBRA)ΠΕ ή ΤΕ οικονομικής κατεύθυνσης με ΜΔΕ (Master’s) με τα καθήκοντα της θέσης αφορούν στην Οικονομική-Λογιστική Διαχείριση και την εν γένει παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου του έργου, τη σύνταξη των προβλεπόμενων από το ΕΠΑνΕΚ οικονομικών αναφορών, την υποστήριξη διαδικασιών Διακηρύξεων Προμηθειών και Κατάρτισης Συμβάσεων, (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ.) σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ του ΕΚΕΦΕ «Δ», την κατάρτιση και τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων του έργου και τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, Έδρα ή το παράρτημα του Ινστιτούτου Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master’s) στη Λογιστική –
Χρηματοοικονομική ή άλλη εξειδίκευση, σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
3) Πολυετής εμπειρία στην Οικονομική-Λογιστική Διαχείριση έργων ΕΣΠΑ ή/και
Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP7, H2020
κλπ).
4) Άδεια Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού.
5) Άριστη γνώση της Αγγλικής.
6) Γνώση Η/Υ και καθιερωμένων λογισμικών γραφείου (MS Office κ.α.).

1 (Τεχνικός Υπεύθυνος Λειτουργίας Επιταχυντή Ιόντων Tandem) ΠΕ Φυσικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master’s) Ηλεκτρονικής ή συναφούς ειδικότητας. Το αντικείμενο της θέσης είναι η τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας του επιταχυντή ιόντων Tandem του Ι.Π.Σ.Φ, η τακτική συντήρηση των συστημάτων του, ο χειρισμός του επιταχυντή για τις ανάγκες του έργου CALIBRA, η συμμετοχή στις εργασίες αναβάθμισης του
επιταχυντή που προβλέπονται στο έργο, η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, στατιστικών στοιχείων (log-books) και τεχνικών εγχειριδίων, η συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του ΕΚΕΦΕ «Δ», τους ερευνητές του Εργαστηρίου Επιταχυντή Tandem και τους εξωτερικούς χρήστες, Έδρα ή το παράρτημα του Ινστιτούτου Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master’s) Ηλεκτρονικής ή συναφούς ειδικότητας.
3) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναλογικά κυκλώματα και κυκλώματα υψηλής τάσης.
4) Προϋπηρεσία στη χρήση-συντήρηση επιταχυντικών συστημάτων ιόντων.
5) Εμπειρία σε χρήση προγραμμάτων εξομοίωσης οπτικής ιόντων.
6) Γνώσεις προγραμματισμού με το λογισμικό πακέτο LabView.
7) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας προγράμματα.
8) Γνώση Η/Υ και καθιερωμένων λογισμικών γραφείου (MS Office κ.α.).

1 (Μεταπτυχιακός Συνεργάτης με ΜΔΕ στην Πειραματική Ατομική Φυσική με Επιταχυντές) ΠΕ Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Master’s) σχετικό με το πεδίο της πειραματικής Ατομικής Φυσικής. Αντικείμενο της παρούσας θέσης είναι η εφαρμογή μεθόδων φασματοσκοπίας ηλεκτρονίων Auger ιόντων δέσμης για τη μέτρηση ενεργών διατομών κρούσεων μεταξύ ιόντων και αερίων στόχων, Έδρα ή το παράρτημα του Ινστιτούτου Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο Φυσικής ή συναφούς ειδικότητας.
2) Πρόσφατος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το πεδίο της
πειραματικής Ατομικής Φυσικής.
3) Εμπειρία σε επιταχυντές ιόντων, ανάπτυξη διατάξεων κενού, σχεδιαστικά
προγράμματα, φασματόμετρα ηλεκτρονίων καθώς και σε καταγραφή και ανάλυση
δεδομένων.
4) Συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας σε συνέδρια και σε επιστημονικές
δημοσιεύσεις σχετικές με το πεδίο της Ατομικής Φυσικής.
5) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
6) Πολύ καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2 στον προφορικό αλλά
και στο γραπτό λόγο).

1Μεταπτυχιακός Συνεργάτης Επιταχυντή Tandem με ΜΔΕ στην Πειραματική Ατομική Φυσική με Επιταχυντές με ΠΕ θετικών επιστημών ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής και με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Master’s). Αντικείμενο της παρούσας θέσης είναι η εφαρμογή μεθόδων φασματοσκοπίας ηλεκτρονίων Auger ιόντων δέσμης για τη μέτρηση ενεργών διατομών κρούσεων μεταξύ ιόντων και αερίων στόχων και η αναβάθμιση των σχετικών συστημάτων του επιταχυντή ιόντων Tandem, Έδρα ή το παράρτημα του Ινστιτούτου Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο Φυσικής ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ ή συναφούς ειδικότητας.
2) Πρόσφατος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο στην Ατομική Φυσική ή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή συναφούς κλάδου.
3) Εμπειρία σε επιταχυντές ιόντων, ανάπτυξη διατάξεων κενού, σχεδιαστικά προγράμματα, φασματόμετρα ηλεκτρονίων καθώς και σε καταγραφή και ανάλυση
δεδομένων.
4) Εμπειρία σε προγράμματα προσομοίωσης οπτικής φορτισμένων σωματιδίων.
5) Συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας σε συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το πεδίο της Ατομικής Φυσικής.
6) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
7) Πολύ καλό επίπεδο Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2 στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο).

1(Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης – Πειραματικός Πυρηνικός Φυσικός) ΠΕ Φυσικός, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην Πειραματική Πυρηνική Φυσική με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στην πειραματική μελέτη πυρηνικών αντιδράσεων σχετικών με την Πυρηνική Αστροφυσική. Το αντικείμενο της θέσης αφορά στην πειραματική μελέτη αντιδράσεων φορτισμένων σωματιδίων και νετρονίων που λαμβάνουν χώρα σε εκρηκτικές αστρικές συνθήκες πυρηνοσύνθεσης και στην εκτέλεση σχετικών υπολογισμών με καθιερωμένους κώδικες πυρηνικών αντιδράσεων όπως TALYS, EMPIRE κλπ. Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνεται επίσης: η ανάπτυξη ή/και προσομοίωση με κατάλληλο λογισμικό ανιχνευτικών διατάξεων και στη συνέχεια η εγκατάστασή τους στον επιταχυντή Tandem, η σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων, επιστημονικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων και στενή εν γένει συνεργασία με εξωτερικούς χρήστες και εργαστήρια του εξωτερικού, Έδρα ή το παράρτημα του Ινστιτούτου Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Διδακτορικό στην Πειραματική Πυρηνική Φυσική σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντα της θέσης.
2) Επαρκή πειραματική εμπειρία στην Πυρηνική Φυσική (προετοιμασία και εκτέλεση πειραμάτων, χρήση πειραματικών διατάξεων και ανιχνευτικών συστημάτων σωματιδιακής ακτινοβολίας και γ-φωτονίων κλπ.).
3) Εμπειρία στη χρήση λογισμικών προσομοίωσης, όπως GEANT4, MCNP, FLUKA κλπ.
4) Επαρκή εμπειρία σε εκτέλεση θεωρητικών υπολογισμών με καθιερωμένους κώδικες πυρηνικών αντιδράσεων, όπως TALYS, EMPIRE κλπ.
5) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση (με αναφορά στον αριθμό της θέσης («1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5»), το Ινστιτούτο (ΙΠΣΦ), ο τίτλος του έργου («Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ) -Cluster of Accelerator Laboratories for Ion Beam Research and Applications (CALIBRA)»), ο αριθμός του έργου (E-12239), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Αναστάσιος Λαγογιάννης), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2018-3035) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected], με την ένδειξη: «Αίτηση για την α.π. 015/2018-3035 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5» (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία θέση, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Πληροφορίες στο τηλ: 210 6503597 (εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δρ Αναστάσιος Λαγογιάννης ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με αντίγραφο (cc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 31-10-2018, (23.59μ.μ.)

19) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στον Πύργο της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 33346/12-10-2018 Περίληψη Προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου – Καθηγητή – μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου και Εικόνας»,
ΦΕΚ 1113/Γ’/03-10-2018, Αναλ. Προκήρυξη: 33344/12-10-2018, ΑΔΑ: 6ΒΡΜ46914Γ-45Ι,
«ΑΠΕΛΛΑ» με κωδικό APP 8282.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέση εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας στο τηλ.: 26210 20888.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-10-2018 έως και 27-11-2018

20) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τη δημοσίευση Προκήρυξης (ΦΕΚ 1113/Γ’/03-10-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων – Καθηγητών – Μελών ΔΕΠ, ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική, Πολιτική και ιδρυματική και εξωιδρυματική μεταχείριση εγκληματιών».
ΑΔΑ: 6Ε9Ε46ΨΖΥ1-2Φ5, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 8190.

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία του Κοινωνικού Κράτους».
ΑΔΑ: 7ΑΘ046ΨΖΥ1-ΤΩΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 8192.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», https://apella.minedu.gov.gr και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης στο τηλ.: 25310 39409, (Παναγή Τσαλδάρη 1, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018

21) Eυρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ΕΤF), σύμφωνα με το Α.Π.6834/08-10-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:
ETF/REC/18/03-Junior Specialists in Human Capital Development (CA FGIV).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Job_vacancies

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-11-2018

22) Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) ΣΧΕΤ.: (6ΥΝΘ465ΧΘΨ-ΓΒΕ)

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π.6851/08-10-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
eu-LISA/18/CA/FGIV/21.1 Researcher Officer
eu-LISA/18/CA/FGIII/22.1 Communication and Information Assistant

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
[email protected]

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eulisa.europa.eu/Job _Opportunities

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-10-2018, (νέα προθεσμία)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ46Ε465ΧΘΨ-ΝΥΧ/document

23) Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)
ΣΧΕΤ.: (6ΑΠΑ4691Ω2-1ΤΞ)

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Αγίου Ιωάννη Ρέντη σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ανακοινώνει την πρόσληψη (κατόπιν επιλογής) με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ωρομίσθιων Καθηγητών για την υλοποίηση ενός προγράμματος διάρκειας 380 ωρών, επιμόρφωσης είκοσι πέντε (25) ανέργων Δημοσιογράφων, Αποφοίτων Δημοσιογραφικών Σχολών Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και ΙΕΚ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτές που είναι:
α) Απόφοιτοι ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) με ειδικότητες συναφείς με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος,
β) Διπλωματούχοι ΙΕΚ & Πτυχία Δευτεροβάθμιας ΤΕ & ΔΕ ή τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία ή συνδυασμός.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής (έντυπη, χορηγούμενη από το ΚΕΚ Ρέντη ή από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στην προηγούμενη προκήρυξη του ΟΑΕΔ με ΑΔΑ: 6ΑΠΑ4691Ω2-1ΤΞ), μόνο με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στην ταχ. διεύθυνση:
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Πέτρου Ράλλη 83, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Πειραιάς Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3455426 και 210 3455416, στο ΚΕΚ Ρέντη του ΟΑΕΔ & στην ιστοσελίδα: www.oaed.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-10-2018 έως και 25-10-2018, (08.00π.μ.-13.00μ.μ.),

24) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στο Χολαργό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ & ωριαία αποζημίωση, συνολικά επτά (7) ατόμων – Καθηγητών για την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Καθηγητής για Ελληνική Γλώσσα, με απασχόληση 120 ώρες, ΣΣΑΣ Κ. Μακεδονίας
1 Καθηγητής για Ισπανική Γλώσσα, με απασχόληση 170 ώρες, ΣΣΑΣ Κ. Μακεδονίας
1 Καθηγητής για Γαλλική Γλώσσα, με απασχόληση 170 ώρες, ΣΣΑΣ Κ. Μακεδονίας
1 Καθηγητής για Μουσική (Βυζαντινή Χορωδία), με απασχόληση 54 ώρες, ΣΣΑΣ Κ. Μακεδονίας
1 Καθηγητής για Μουσική (Ευρωπαϊκή Χορωδία), με απασχόληση 54 ώρες, ΣΣΑΣ Κ. Μακεδονίας
1 Καθηγητής για Καλαθοσφαίριση Ανδρών-Γυναικών, με απασχόληση 170 ώρες, ΣΣΑΣ Κ. Μακεδονίας
1 Καθηγητής για Πετοσφαίριση Ανδρών-Γυναικών, με απασχόληση 170 ώρες, ΣΣΑΣ Κ. Μακεδονίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την έντυπη αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω Κρατικού Ταχυδρομείου ή courier στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Στρατόπεδο «Φωκά», Πλήθωνος Γεμιστού 1, Τ.Κ. 546 38, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.
Οι υποβάλλοντες την αίτηση με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή θα πρέπει παράλληλα να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα e-mail: [email protected], γνωστοποίησης της επιθυμίας ή πρόσθετης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΣΣΑΣ, προκειμένου να γίνει εφικτή η έγκαιρη διοργάνωση της διαδικασίας της επιλογής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 962108 & 2310 962188, φαξ: 2310 247740, (εργάσιμες ημέρες & ώρες, 08.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-10-2018 έως και 26-10-2018, (15.00μ.μ.)

25) Δήμος Σιντικής: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Σιντικής, που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΥΕ Εργάτες-τριες Καθαριότητας, Σιδηρόκαστρο Σερρών Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Δήμος Σιντικής, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 34, Τ.Κ. 623 00, Σιδηρόκαστρο Σερρών Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μπιζέκη Αφροδίτης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23233 50213.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-10-2018 έως και 29-10-2018

26) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου, εφόσον αυτό συνεχιστεί, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-Εξειδικευμένου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδας Α) και ελλείψει αυτών 1ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Αγιοπηγή-Μαύρικα Καρδίτσας Θεσσαλίας
3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα, Αγιοπηγή-Μαύρικα Καρδίτσας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Γραμματεία, Λουκιανού 1, Τ.Κ. 431 32, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου & Ορφανιώτου Νικολέττας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 61564.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-10-2018 έως και 29-10-2018

27) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στο Παλαιό Φρούριο της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά τριών (3) ατόμων-Επιστημονικού Προσωπικού & Τεχνιτών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε Αρχαιολογικά Έργα, Οζιά Παξών Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 31, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Βλάσση Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 48310.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-10-2018 έως και 24-10-2018

28) Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Πειραιά»: Πρόσληψη 50 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας» (Ο.Π.Α.Ν.) Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με ωριαία αποζημίωση, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα (50) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα: Ασκ. για όλους, Ελλ. παρ. χοροί (γνώσεις αεροβικής, γιόγκα, ρυθμικής), ΟΠΑΝ Πειραιά Αττικής

18ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα: υδατ/ση, πετοσφαίριση, κολύμβηση (γνώσεις aqua aerobic,, πιλάτες, γιόγκα), ΟΠΑΝ Πειραιά Αττικής

7ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα: Ευρωστία – υγεία, αθλ. δρόμοι (γνώσεις ρυθμικής, ενόργανης), ΟΠΑΝ Πειραιά Αττικής

6ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα: συγχ. κολυμβ, ενόργανη (γνώσεις ρυθμικής, ζούμπα, baby swimming), ΟΠΑΝ Πειραιά Αττικής
9ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα: ποδοσφ, αντισφαίριση(γνώσεις αεροβικής), ΟΠΑΝ Πειραιά Αττικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως 60 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Α.Ν. (www.opanpireas.gr) και θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (Έντυπο με κριτήρια επιλογής) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας» (Ο.Π.Α.Ν.) Πειραιά, Καραγεώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Τ.Κ. 185 33, Καστέλλα Πειραιά Αττικής.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 4136355.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-10-2018 έως και 29-10-2018, (08.30π.μ.-13.30μ.μ.)

29) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 18μηνης διάρκειας, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΥΕ Καθαριότητας, Κ.Υ./ΑΣΕΠ, Αμπελόκηποι Αθήνας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Γ. Διεύθυνση Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο 111, Πουλίου 6, Τ.Κ. 115 10, Τ.Θ. 143 08, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1319108 και 213 1319194.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-10-2018 έως και 29-10-2018

30) Δήμος Ιεράπετρας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Ιεράπετρας, που εδρεύει στην Ιεράπετρα της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους κατά την περίοδο 2018-2019 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας με λήξη 30-06-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής ανεξαρτήτως ειδικότητας, Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης
1ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση σε άτομα με αναπηρίες ή με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ειδικά προγράμματα, Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Ιεράπετρας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ. 722 00, Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης, (υπόψη κ. Λιαπάκη Εμμανουέλας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 28423 40363.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-10-2018 έως και 01-11-2018

31) Ν.Π.Δ.Δ.: «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία & Πολιτισμός Δ. Ηγουμενίτσας»: Πρόσληψη 10 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία & Πολιτισμός Δ. Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, για την στελέχωση των δομών: Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – Γ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ του Δήμου Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας Ηπείρου

5ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, για την στελέχωση των δομών: 1άτομο Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ – 1ατομο Γ΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ – 2άτομα ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ – 1άτομο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ (με έδρα Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας Ηπείρου)

2ΥΕ Καθαριστών-τριών, για την στελέχωση των δομών: Α΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ & ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Δήμου Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας Ηπείρου.
Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία & Πολιτισμός Δ. Ηγουμενίτσας» (Π.Α.Κ.Π.Π.) Δ. Ηγουμενίτσας, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 461 00, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας Ηπείρου, (υπόψη κας Μ. Κυβράνογλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26653 60020 και 26653 60021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-10-2018 έως και 02-11-2018

32) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως το τέλος του τρέχοντος έτους), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-Επιστημονικού Προσωπικού & Τεχνιτών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Αρχαιολόγοι για την αρχαιολογική παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών δημοσίων έργων
και την διεξαγωγή σωστικής ανασκαφής, Αθήνα Αττικής
2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικές εργασίες, για την αρχαιολογική παρακολούθηση εκσκαφικών εργασιών δημοσίων έργων και την διεξαγωγή σωστικής ανασκαφής, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Ευάγγελου Χουντάλα)

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9238724, εσωτ. 203.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-10-2018 έως και 24-10-2018

33) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας (Ε.Κ.Ε.Τ.) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Έργου «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolution», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, μεγίστης διάρκειας 18 μηνών με 3μηνη δοκιμαστική περίοδο, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Διαχειριστής υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών (sysadmin) με εμπειρία σε διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας, Αθήνα Αττικής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών με έμφαση στη λειτουργία υποδομών μεγάλης κλίμακας και την παραγωγική υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών νεφο-υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.

1 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή άλλης θετικής επιστημονικής κατεύθυνσης ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, Αθήνα Αττικής.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία (στην οποία θα αναγράφονται το αντικείμενο υπηρεσιών για το οποίο εκδηλώσει ενδιαφέρον ο υποψήφιος, η δήλωσή του ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση προσόντα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου και υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα του αποστέλλεται κάθε γνωστοποίηση/επικοινωνία καθώς και η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε πλήρη φάκελο στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Αττικής, υπόψη (κας Α. Σακκά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7474254, e-mail: [email protected]

Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-11-2018, (17.00μ.μ.)

34) Γ. Ν. Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»- Γ. Ν. Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»-Γενικό Νοσοκομείο Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», που εδρεύει στη Νίκαια της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά επτά (7) ατόμων – Εξειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2Επιμελητές Β’ με ειδικότητα στην Αναισθησιολογία (για το Αναισθησιολογικό Τμήμα), Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»-Γενικό Νοσοκομείο Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Οργανική Μονάδα της έδρας Νίκαια Πειραιά)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Παθολογία, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»-Γενικό Νοσοκομείο Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Οργανική Μονάδα της έδρας Νίκαια Πειραιά)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Παθολογική Ανατομική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»-Γενικό Νοσοκομείο Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Οργανική Μονάδα της έδρας Νίκαια Πειραιά)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Γαστρεντερολογία, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»-Γενικό Νοσοκομείο Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Οργανική Μονάδα της έδρας Νίκαια Πειραιά)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Αιματολογία ή Ιατρική Βιοπαθολογία (για το Αιματολογικό Τμήμα), Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»-Γενικό Νοσοκομείο Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Οργανική Μονάδα της έδρας Νίκαια Πειραιά)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Αγγειοχειρουργική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»-Γενικό Νοσοκομείο Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Οργανική Μονάδα της έδρας Νίκαια Πειραιά).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Mέσα στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής, σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 (12,00μ.μ.) έως και 19-11-2018, (23.59μ.μ.)

35) Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1132/Γ’/08-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΑΔΑ: ΩΔ3Λ469Β7Τ-62Ι),
Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 8233.
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνής Ασφάλεια».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 4142394 (Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών), (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-12-2018

36) Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1079/Γ’/27-09-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα Αττικής)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αριθμός προκήρυξης: 1718031462/12-6-2018/7-6-2018
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοδοντική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7461117 (Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-12-2018

37) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Γ. Παπανικολάου»: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»-Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου») της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά έξι(6) ατόμων – Εξειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Καρδιολογία, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης :
«Γ. Παπανικολάου»- Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου»)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Αναισθησιολογία, Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης : «Γ. Παπανικολάου»- Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου»)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης : «Γ. Παπανικολάου»- Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου»)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία, Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης : «Γ. Παπανικολάου»- Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου»)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Ωτορυνολαρυγγολογία, Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης : «Γ. Παπανικολάου»- Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου»)
1Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης : «Γ. Παπανικολάου»- Ψυχιατρικό Ν. Θεσ/νίκης (Οργανική Μονάδα της έδρας «Γ. Παπανικολάου»).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Mέσα στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστοτέλους 19, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία έως και πέντε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που έχουν προκηρυχθεί από μια Υγειονομική Περιφέρεια. Στην αίτηση δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για κάθε θέση.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 307155 (κ. Ε. Λαζαρίδου), (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 (12,00μ.μ.) έως και 19-11-2018, (23.59μ.μ.)

38) Γ. Ν. Θεσσαλονίκης: «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα Έδρας: «Γ. Γεννηματάς»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»- Οργανική Μονάδα Έδρας: «Γ. Γεννηματάς» της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά τριών (3)ατόμων – Εξειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στη Χειρουργική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»- Οργανική Μονάδα Έδρας: «Γ. Γεννηματάς»
1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»- Οργανική Μονάδα Έδρας: «Γ. Γεννηματάς»

1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Παθολογική-Ανατομική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος»- Οργανική Μονάδα Έδρας: «Γ. Γεννηματάς».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Mέσα στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστοτέλους 19, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία έως και πέντε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μίας Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 308153, (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 (12,00μ.μ.) έως και 19-11-2018, (23.59μ.μ.)

39) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Παπαγεωργίου»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Παπαγεωργίου» της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, με σχέση εργασίας Ι.Δ. και με 5ετή θητεία, συνολικά τριών (3)ατόμων – Εξειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Επιμελητής-τρια Β’ με ειδικότητα στην Αναισθησιολογία, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Παπαγεωργίου»
1 Επιμελητής-τρια Β’ με ειδικότητα στη Νευρολογία, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Παπαγεωργίου»
1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Αιματολογία, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Παπαγεωργίου».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Mέσα στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
3η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αριστοτέλους 19, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 323121, (κ. Χ. Χαριζάνη), (Διοικητική Υπηρεσία).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 (12,00μ.μ.) έως και 19-11-2018, (23.59μ.μ.)

40) Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Οργανική Μονάδα της Έδρας Πύργος της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στον Πύργο της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά τριών (3)ατόμων – Εξειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική, Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Οργανική Μονάδα της Έδρας Πύργος Ηλείας Δ. Ελλάδας
1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Παθολογία, Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Οργανική Μονάδα της Έδρας Πύργος Ηλείας Δ. Ελλάδας
1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Παθολογία ή Καρδιολογία ή Πνευμονολογία-Φυματολογία ή Χειρουργική ή Αναισθησιολογία ή Νεφρολογία για τη ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Οργανική Μονάδα της Έδρας Πύργος Ηλείας Δ. Ελλάδας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Mέσα στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2613 600548.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 (12,00μ.μ.) έως και 19-11-2018, (23.59μ.μ.)

41) Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Γεώργιος Γεννηματάς»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Γ. Γεννηματάς» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη επί θητεία, συνολικά τεσσάρων (4)ατόμων – Εξειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Πλαστική Χειρουργική για το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Γ. Γεννηματάς»
1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Γαστρεντερολογία για το Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Γ. Γεννηματάς»
1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στην Παθολογική Ανατομική για το Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Γ. Γεννηματάς»
1 Επιμελητής Β’ με ειδικότητα στη Νεφρολογία για το Νεφρολογικό Τμήμα , Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Γ. Γεννηματάς».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Mέσα στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής, σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία έως και πέντε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μίας Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2010594 & 213 20105401.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-10-2018 (12.00μ.μ.) έως και 19-11-2018, (23.59μ.μ.)

42) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής»: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής» (ΔΚΕΠΠΑΚ), που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με ωριαία αποζημίωση, 8μηνης διάρκειας, μεγάλης διάρκειας περιόδου 2018-2019, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

13ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ΔΚΕΠΠΑΚ, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής» (ΔΚΕΠΠΑΚ), Γρ. Μαρασλή 4 (δίπλα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομοτηνής), Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 36783.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-10-2018 έως και 29-11-2018,
(εργάσιμες ημέρες & ώρες)

43) Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, ΠΤΑΑ, Αθήνα Αττικής
2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΤΑΑ, Αθήνα Αττικής
2ΥΕ Καθαριστών-τριών, ΠΤΑΑ, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.), Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Κωνσταντινόπουλου Αντώνη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2063628.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-10-2018

44) «Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας»: Πρόσληψη 11 ατόμων

«Ο Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας» (Α.Ο.Σ.Α.Κ.), που εδρεύει στην Κόρινθο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη αναγκών της ΑΟΣΑΚ της αρδευτικής περιόδου 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά έντεκα (11) ατόμων-Υδρονομικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υδρονομέας, Ζευγολατιό Δ. Βέλου-Βόχας, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Υδρονομέας, Ευαγγελίστρια Δ. Βέλου-Βόχας, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Υδρονομέας, Βοχαϊκό Δ. Βέλου-Βόχας, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Υδρονομέας, Πουλίτσα Δ. Βέλου-Βόχας, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Υδρονομέας, Κρήνες Δ. Βέλου-Βόχας, Κόρινθος Πελοποννήσου
2 Υδρονομείς, Βέλο Δ. Βέλου-Βόχας, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Υδρονομέας, Κοκκώνι Δ. Βέλου-Βόχας, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Υδρονομέας, Βασιλικό Δ. Σικυωνίων, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Υδρονομέας, Μούλκι Δ. Σικυωνίων, Κόρινθος Πελοποννήσου
1 Υδρονομέας, Κιάτο Δ. Σικυωνίων, Κόρινθος Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
«Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας» (Α.Ο.Σ.Α.Κ.), Γραφείο Γραμματείας, Περιάνδρου 40, Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος Πελοποννήσου

Πληροφορίες στα τηλ.: 27410 24929 & 27410 84261.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-10-2018 έως και 29-10-2018


Πηγή