Η «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» (Α.Ε.Μ.Υ.) Α.Ε, προχωρά συνολικά στην πρόσληψη 42 ατόμων μέσω δύο προκηρύξεων.

Δείτε αναλυτικά:

1) Η «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» (Α.Ε.Μ.Υ.) Α.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», ανακοινώνει με επαναπρόσκληση την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ΄ ανώτατο έως τις 31-12-2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Κόρινθος Πελοποννήσου

1ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

2ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

2ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Λέσβος Β. Αιγαίου

2ΠΕ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας), Κως Β. Αιγαίου

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Αμυγδαλέζα Αττικής

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Κόρινθος Πελοποννήσου

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Ορεστιάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Λέσβος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Ψυχιατρικής, Κως Β. Αιγαίου

1ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής), Αμυγδαλέζα Αττικής

1ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής), Ταύρος Αττικής

5ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής), Λέσβος Β. Αιγαίου

2ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής), Κως Β. Αιγαίου

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ορεστιάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Λέσβος Β. Αιγαίου

1ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Κως Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση

υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα στην ανακοίνωση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και μέσα σε κλειστό φάκελο,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, είτε μέσω ιδιωτικής εταιρείας  ταχυμεταφορών με αναγραφή στο φάκελο:

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),

ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ

Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΙΤΗΣΗ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1018/09-02-2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”

Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο),

Ειδικότητα: …………………………………………

Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων:

1)………………………………………………………………..

2)………………………………………………………………..

3)………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 25/10/2018ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο για μία ειδικότητα-θέση και για έως τρία (3) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους στην αίτησή του. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για πλέον της μίας ειδικότητας ή/και θέσης ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται για όλες τις θέσεις.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2447698, (12.00μ.μ.-15.00μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-10-2018 έως και 23-10-2018, (14.00μ.μ.)

2) Η «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» (Α.Ε.Μ.Υ.) Α.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», ανακοινώνει με επαναπρόσκληση την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ΄ ανώτατο έως τις 31-12-2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Διερμηνέας  στην Αραβική Γλώσσα, Κως Β. Αιγαίου

1 Διερμηνέας  στη  Γλώσσα Παστούν, Ταύρος Αττικής

1 Διερμηνέας  στη  Γλώσσα Παστούν, Αμυγδαλέζα Αττικής

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Παστούν, Κόρινθος Πελοποννήσου

1 Διερμηνέας  στη  Γλώσσα Παστούν, Λέσβος  Β. Αιγαίου

1 Διερμηνέας  στη  Γλώσσα Παστούν, Κως  Β. Αιγαίου

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Νταρί, Κόρινθος Πελοποννήσου

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Φαρσί, Κόρινθος Πελοποννήσου

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Φαρσί, Ξάνθη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Φαρσί, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Φαρσί, Λέσβος Β. Αιγαίου

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Ουρντού, Ορεστιάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

1 Διερμηνέας  στη Γλώσσα Ουρντού, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση

υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα στην ανακοίνωση) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά και μέσα σε κλειστό φάκελο,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, είτε μέσω ιδιωτικής εταιρείας  ταχυμεταφορών με αναγραφή στο φάκελο:

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),

ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ

Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΙΤΗΣΗ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3309/16-05-2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”

Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο),

Ειδικότητα: …………………………………………

Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων:

1)……………………………………………………………….. θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις

2)………………………………………………………………..

3)………………………………………………………………..

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 25/10/2018ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο για μία ειδικότητα-θέση και για έως τρία (3) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους στην αίτησή του. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για πλέον της μίας ειδικότητας ή/και θέσης ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται για όλες τις θέσεις.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2447698, (12.00μ.μ.-15.00μ.μ.)

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-10-2018 έως και 23-10-2018, (14.00μ.μ.)


Πηγή