Ο ∆ήµος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων Υδρονοµέων άρδευσης προς αντιµετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών για την εξασφάλιση της διατεταγµένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και των αρδευτικών έργων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Πηγή