Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουµενίτσας (∆.Ε.Υ.Α.Η.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


Πηγή