Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 160/27-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόκειται να προσλάβει εννιά (9) υδρονομείς, με τετράωρη απασχόληση για την αρδευτική περίοδο από 1-5-2019 έως 31-10-2019 για τις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες και συγκεκριμένα :

Τοπική Κοινότητα Έξω Λακωνίων, θέση μία (1)
Τοπική κοινότητα Βρουχά, θέση μία (1)
Τοπική Κοινότητα Σκινιά, θέση μία (1)
Τοπική Κοινότητα Κρούστα, θέση μία (1)
Τοπική Κοινότητα Πρίνας, θέση μία (1)
Τοπική Κοινότητα Λούμα, θέση μία (1)
Δημοτική Κοινότητα Ελούντας, θέση μία (1)
Τοπικές Κοινότητες Βρυσών , θέση μία (1)
Τοπική Κοινότητα Λιμνών, θέση μια (1)

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του από 28-3/15-4-57 Β. Δ. σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από την επομένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης ή της δημοσίευσης της στην τοπική εφημερίδα .

Δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται από την υπηρεσία μας, μετά τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντα )
5. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (ζητείται από την υπηρεσία μας, μετά τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντα )
6. Τίτλο σπουδών που κατέχουν.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές αιτήσεις θα προτιμηθούν οι έχοντες περισσότερη εμπειρία στο αντικείμενο . Επίσης θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια (ύστερα από σχετική εισήγηση των προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα :

α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής /Τοπικής Κοινότητας για την οποία υποβάλλουν την αίτηση και εφόσον δεν υπάρχουν θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος της πλησιέστερης .
β) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. Γίνονται επίσης δεκτά και άτομα άνω των 60 και μέχρι 65 ετών μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Οι υδρονομείς προσλαμβάνονται μόνο για μια αρδευτική περίοδο , τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικά μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετική εισήγηση από την Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τηλ. 2841 3 40110 / 2841 3 40111 κ. Αικ. Ανδρουλάκη, κ. Μ. Μαυρικάκη καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες .


Πηγή