Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του στα πλαίσια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ειδικούς Θεραπευτές ΔΕ, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα έτος και ως ακολούθως:

Αττική
Ειδικοί Θεραπευτές ΔΕ : 1 θέσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΟΚΑΝΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ


Πηγή