Ο δήμαρχος Αρταίων καλεί τους /τις ενδιαφερόµενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά µε την
̟λήρωση µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, µε εµ̟ειρία και γνώση σε θέµατα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΓΑΤΗΣ


Πηγή