Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση Συμβάσης Μίσθωσης Έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του Έργου:

«Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude», με ακρωνύμιο GRECABAT και
κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522 που συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους.

H σύμβαση έργου που θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το ΥΠΕΝ, και εντός πάντοτε του χρόνου διαρκείας του εν λόγω Έργου, αφορά την παρακάτω θέση:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θέση: Ειδικός Βιοποικιλότητας και Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Πηγή