Ο δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως 8 µήνες για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραµµάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Πηγή