Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002024, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020» στον Δήμο Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμό ς ατόμω ν 101 Δήμος Ιλίου Για τη στελέχωση της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Ίλιον (Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή Κοινωνικής Εργασίας Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος 2 102 Δήμος Ιλίου Για τη στελέχωση της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Ίλιον (Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΕ Ψυχολόγων Από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του προγράμματος.

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ


Πηγή