Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον μήνα Αύγουστο έτους 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ     ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙ ΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργατών

Γενικών

Καθηκόντων

Είκοσι (20)

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)

Πέντε (5)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, 20 ΑΤΟΜΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΥΕ


Πηγή