Ανακοινώνεται η πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
επί ωρομισθία, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο.-Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. και συγκεκριμένα για 67  θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη και να την υποβάλουν, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, 66100 Δράμα, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, από ώρα 07.00π.μ. έως 15.00μ.μ., τηλ. 2521047022.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με Courier, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, όπως ορίζει το Π.Δ.524/1980 ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, καθώς και τη συναίνεση του υποψηφίου στη διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιμασίας (ακρόαση).

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει στο κτίριο του
Δημοτικού Ωδείου Δράμας, δεκαέξι (16) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, οι
υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης και του νόμου.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης υπάρχει αναρτημένο στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Δράμας (Δημαρχείο Δράμας), του Δημοτικού Ωδείου Δράμας (Βεργίνας 218Α), καθώς και ηλεκτρονικά από το δικτυακό τόπο του Δήμου Δράμας www.dimosdramas.gr , από τον δικτυακό τόπο www.modd.gr (Δημοτικό Ωδείο Δράμας) και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Source link