Νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, «προάγουν την κινητικότητα και τη διεπιστημονικότητα» προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ. Προϋπόθεση για την ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών από τα ΑΕΙ είναι η πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), χωρίς την εμπλοκή του υπουργείου.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο:

Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης περισσότερων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά Τμήμα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την υποστήριξή τους. Επίσης, τα όργανα των ΑΕΙ μπορούν να αποφασίσουν την παράταση του εξαμήνου (καταργείται το όριο των δυο εβδομάδων). Επιτρέπεται η κατανομή του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος χωρίς χρονικούς περιορισμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος (κατάργηση ορίου 13 εβδομάδων).


Πηγή