ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4075/2012(ΦΕΚ Α΄ 89/11-4-2012),

2. το άρθρο 51 του Ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄174) όπως ισχύει,

3. το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

4. το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) όπως ισχύει,

5. τη με αριθμ. οικ. 29491/556/28-06-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2817/05-07-2019), Απόφαση των Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

6. τις με αριθμ. 1342/18/05-03-2019 και 2078/28/23-04-2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


Πηγή