Στην πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης πρόληψης της εμφάνισης και διασποράς του COVID-19, με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες, προχωρά ο δήμος Πάρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ


Πηγή