Την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού, αποφάσισε ο Δήμος Ξάνθης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101

Κέντρο

Πολιτισμού Δήμου

Ξάνθης

Ξάνθη Καθηγητής

πιάνου

Από 01.10.2020 έως

τις 30.06.2021

2

102

Κέντρο

Πολιτισμού Δήμου

Ξάνθης

Ξάνθη Καθηγητής

κιθάρας

Από 01.10.2020 έως

τις 30.06.2021

1

103

Κέντρο

Πολιτισμού Δήμου

Ξάνθης

Ξάνθη Καθηγητής

βιολιού

Από 01.10.2020 έως

τις 30.06.2021

1

104

Κέντρο

Πολιτισμού Δήμου

Ξάνθης

Ξάνθη

Καθηγητής

θεωρητικών

μαθημάτων

Από 01.10.2020 έως

τις 30.06.2021

3

105

Κέντρο

Πολιτισμού Δήμου

Ξάνθης

Ξάνθη Καθηγητής

πνευστών

Από 01.10.2020 έως

τις 30.06.2021

1

106

Κέντρο

Πολιτισμού Δήμου

Ξάνθης

Ξάνθη

Καθηγητής

βυζαντινής

μουσικής

Από 01.10.2020 έως

τις 30.06.2021

1

107

Κέντρο

Πολιτισμού Δήμου

Ξάνθης

Ξάνθη Καθηγητής

μονωδίας

Από 01.10.2020 έως

τις 30.06.2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Πηγή